Audiovizuální tvorba a divadlo

Obor Audiovizuální tvorba a divadlo reaguje na nové umělecké a technologické potřeby současného divadla, pojímaného jako živé interaktivní umění, včetně nutnosti umělecké reflexe a kvalifikované audiovizuální dokumentace dramatické tvorby

Cílem oboru Audiovizuální tvorba a divadlo je vybavit studenty odbornými technickými a technologickými dovednostmi i teoretickými znalostmi nezbytnými pro rozvoj jejich budoucí audiovizuální a strukturované multimediální tvorby v propojení s dramatickými uměními. Současně obor vytváří prostor k rozvíjení uměleckých a tvůrčích schopností studentů v oblasti, kde se propojují audiovizuální média a dramatická scénická umění.

Obor je v zásadě profilován do čtyř specifických, přitom však navzájem se doplňujících oblastí mezi audiovizí a divadlem:

1. audiovizuální tvorba a technologie jako integrální součást divadelní akce (scénografie, performance, light designu),

2. umění a technologie fotografie, tedy práce se statickým obrazem, jako nezbytným výtvarným předpokladem dramatické a filmové tvorby,

3. tvorba audiovizuální dokumentace divadla v rozpětí od divadelní publicistiky, přes žánry dokumentu, až po problematiku různých typů divadelního záznamu,

4. umění adaptace divadelního díla do filmu a naopak.

Vstupem elektronických audiovizuálních výrazových prostředků do divadelní tvorby se otevřel prostor pro nové specifické umělecké disciplíny, od živých multimediálních produkcí s audiovizuálními prvky, přes adaptace původně divadelních forem, až po přímý přenos divadelních představení a dramatických aktivit. Takto vzniklé umělecké formy mají v současné době hned několik využití. Stávají se například součástí programové nabídky masmédií a ve své audiovizuální podobě se obracejí k nejširšímu publiku. Zásadně se tak rozšiřuje možnost mapování divadelního potenciálu v celém průběhu zrodu divadelního tvaru. Jsou-li výstupy kvalitní, získávají takto vzniklé záznamy navíc rozměr dokumentu, umožňujícího zpětnou reflexi jinak těžko přenositelného a prchavého divadelního prožitku. Zvyšuje se tak možnost komplexněji sledovat vývoj dramatických, performativních umění a zásadně se proměňují podmínky odborné teoretické dokumentace a výzkumu této sféry.

Krédem ateliéru je připravit tvůrce schopné orientovat se v novém uměleckém intermediálním prostoru. Tvůrce vzdělané, kreativní, umělecky i technologicky způsobilé k vytváření vlastních audiovizuálně-divadelních projektů. Ideálním předpokladem je kultivace budoucích tvůrců k odpovídající reflexi vývoje divadla a scénických forem jak na rovině osobní tvorby, tak v historickém kontextu.

Student absolvuje teoretickou přípravu v oblasti divadelní a audiovizuální tvorby, praktická cvičení a absolventský projekt, během kterých rozvíjí svůj tvůrčí talent, schopnosti uměleckého vyjádření, získává technické a technologické dovednosti. Závěrem studia je odborně připraven v oblasti elektronických a digitálních záznamů k vytváření, zpracování a šíření audiovizuálních děl a pro aplikaci interaktivních médií v divadelních projektech.

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatné umělecké tvorby, uměleckého výkonu včetně kritické reflexe a sebereflexe, jsou schopni vymezit komplexní praktický nebo teoretický problém a řešit jej tvůrčím způsobem s využitím vybraných teorií, metod, postupů a forem oboru
  • vytvořit veřejně prezentovatelnou uměleckou adaptaci s originálními autorskými prvky audiovize, divadla a ostatních formách performativního umění
  • dovedou výrazným autorským způsobem spolupracovat na různých formátech televizní divadelní publicistiky, televizních přenosech a záznamech divadelních představení, živých vystoupení
  • jsou schopni se účastnit společné výstavy a participovat na publikaci nebo elektronické prezentaci divadelní fotografie od dokumentární až po aranžovanou, včetně ostatních forem performativního umění
  • nejen koncipovat vlastní umělecký výkon, flexibilně jej přizpůsobovat dramaturgicko-režijní koncepci, technologickému řešení, realizaci včetně produkce a postprodukce
  • nést důsledky vlastní umělecké tvorby od společenských, přes ekonomické až po sociálně a autorskoprávní
  • při řešení praktických problémů oboru a přípravě projektů využívají osvojených poznatků, základních postupů a metod oboru způsobem přinášejícím inspirativní podněty, využívají kreativní řešení problému
  • v písemném projevu teoreticky zpracovat a v uměleckém výkonu na profesionální úrovni ztvárnit určité téma s použitím samostatně zvolené metody
  • prezentovat originální umělecký výkon vlastní nebo celého týmu na veřejnosti, a to i na mezinárodním fóru a jsou připraveni nést plnou zodpovědnost za práci skupiny

Absolventi

- si uvědomují etický rozměr uměleckého poznávání napříč věkovými i sociálními skupinami, které vstupují do otevřeného prostoru performativního umění ovlivňovaného poznáním i produkty lidské společnosti, jsou schopni na tuto situaci dynamicky reagovat, pozitivně řešit k prospěchu ostatních a minimalizovat případné negativní jevy,

- jsou schopni samostatně a odpovědně se rozhodovat v nových nebo měnících se souvislostech nebo v zásadně se vyvíjejícím prostředí s přihlédnutím k širším společenským důsledkům

- v umělecké tvorbě a odborné reflexi vykazují určitý stupeň zralosti a profesionality odpovídající danému stupni vzdělání,

- vyhledávají, vyhodnocují, rozvíjejí a interpretují nové poznatky a postupy,

- jsou schopni formulovat v kvalifikovaném projevu reflexi vlastní umělecké tvorby,

- sledují a reflektují soudobé vědecké a umělecké poznávání a vytvářejí si tak předpoklady pro další samostudium,

- identifikují a vytvářejí možnosti dalšího osobního profesionálního uplatnění a rozvoje v oboru

Studenti si musí zapsat a absolvovat předměty označené jako základ oboru. Svůj studijní plán si doplňují z předmětů osobní specializace z nabídky svého ateliéru a z nabídky Divadelní fakulty.

Úspěšné absolvování všech předmětů označených jako základ oboru.

Dosažení minimálně 180 kreditů.

Specifikace oboru
Kód AUDIOV
Typ Bakalářské prezenční jednooborové
Titul
Doba studia Rok
Obor zajišťuje Divadelní fakulta
Akreditace

Akreditováno do 31. 12. 2024