array(51) { ["id"]=> int(86623) ["is_id"]=> int(148) ["name"]=> string(18) "Divadlo a výchova" ["short_name"]=> string(7) "DIVVYCH" ["name_en"]=> NULL ["short_name_en"]=> NULL ["shortcut"]=> string(7) "DIVVYCH" ["code"]=> string(8) "8203T006" ["guarantor"]=> string(26) "prof. PhDr. Silva Macková" ["guarantor_uco"]=> int(5105) ["accreditation_to"]=> string(10) "2025-12-31" ["program"]=> int(33) ["faculty"]=> int(5453) ["form"]=> string(51) "magisterské navazující prezenční jednooborové" ["active"]=> string(1) "a" ["link"]=> string(21) "divadlo-a-vychova-148" ["is_link"]=> string(28) "https://is.jamu.cz/obory/148" ["application_link"]=> string(29) "https://is.jamu.cz/prihlaska/" ["goals"]=> string(1591) "

Smyslem oboru je připravovat odborníky s uměleckým a pedagogickým vzděláním a praxí pro potřeby základního uměleckého vzdělávání, pro postupné zavádění doplňujících oboru dramatická výchova na základní školy a dramatický obor na gymnázia a pro rozsáhlou oblast volnočasových aktivit, zejména amatérského divadla hraného dětmi, mládeží i dospělými, pro oblast divadelních aktivit skupin se speciálními potřebami, pro různé typy divadelního vzdělávání (kurzy, semináře, divadelní dílny, lektorská činnost v oblasti amatérského divadla apod.). Obor se výrazně zaměřuje i na výzkum v oblasti pedagogického využití divadelních aktivit, zejména na oblast tzv. divadla ve výchově (divadlo fórum, participační divadlo, projekty k divadelním inscenacím), na amatérské divadlo a na možnosti zařazení dramatického umění do všeobecného základního a gymnaziálního vzdělávání.

Absolvent oboru by měl být schopen tvůrčím způsobem využívat své vzdělání a praxi ve stávajících profesích, ale současně usilovat o vznik nových možností pro uplatnění oboru v praxi. Cílem oboru je vychovávat samostatné tvůrčí osobnosti schopné působit i v oblasti dalšího vzdělávání pedagogů (kurzy a dílny pro učitele ZŠ, ZUŠ, SPgŠ, vedoucí souborů a kroužků).

Obor spolupracuje intenzivně s ostatními uměleckými a pedagogickými obory Divadelní fakulty jak v oblasti koncipování studia a vytváření studijních plánů, tak i v oblasti vědy výzkumu." ["outputs"]=> string(2525) "

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

 • jsou schopni samostatně vymezit komplexní praktický nebo teoretický problém a řešit jej tvůrčím způsobem s využitím vybraných teorií, metod, postupů, forem oboru včetně kritické reflexe - např. koncipovat kurikulární dokument pro konkrétní skupinu
 • dovedou vytvořit se specifickou skupinou amatérů (dětí, mládeže, dospělých) původní autorské divadelní dílo s výrazným tvůrčím vkladem skupiny (s využitím možností a potenciálu skupiny)
 • dovedou vytvořit původní, veřejně prezentovatelné autorské divadelní dílo, nebo interpretovat dramatický text inspirativním způsobem tak, že výsledné dílo vychází z potřeb, podmínek, možností, specifik či cílů konkrétní amatérské skupiny
 • dovedou dle požadavků a možností skupiny koncipovat, efektivně vést a reflektovat výukový program dramatické výchovy, divadla ve výchově, dílnu, seminář, projekt či další formy pro skupinu účastníků z praxe
 • jsou schopni nejen koncipovat a vést skupinu v procesu tvorby, ale především flexibilně přizpůsobovat proces inscenační tvorby (inscenační proces) a dramaturgicko-režijní koncepci (divadelní formu, tvar) možnostem, podmínkám konkrétní skupiny
 • jsou schopni vést skupinu z praxe (bez odborného vzdělání) v odborném oborovém vzdělávání
 • jsou schopni samostatně připravit, realizovat a reflektovat přehlídku amatérského divadla či přednesu na krajské či celostátní úrovni (včetně vlastního organizačního, finančního, manažerského zaštítění)
 • při řešení praktických problémů oboru a přípravě výstupů využívají osvojených poznatků, základních postupů a metod oboru způsobem přinášejícím inspirativní podněty, využívají kreativní řešení problému, hledají originální způsoby řešení
 • mají osvojené základní dovednosti potřebné pro divadelní tvorbu a jsou připraveni na to rozvíjet je u konkrétních skupin amatérů
 • jsou schopni v písemném projevu teoreticky zpracovat a v uměleckém výkonu na profesionální úrovni ztvárnit určité téma s použitím samostatně zvolené metody
 • prezentují originální umělecký výkon vlastní nebo celého týmu na veřejnosti a to i na mezinárodním fóru, jsou připraveni nést plnou zodpovědnost za práci skupiny
" ["graduate_application"]=> string(310) "

učitel dramatické výchovy/dramatického oboru na základních školách a gymnáziích

učitel literárně dramatického oboru na ZUŠ

učitel dramatické výchovy na SPgŠ a pedagogickém lyceu

pedagog volného času

divadelní lektor v profesionálním divadle

lektor v amatérském divadle" ["regulated_profession"]=> string(0) "" ["study_plan_rules"]=> string(229) "

Studenti si musí zapsat a absolvovat předměty označené jako základ oboru. Svůj studijní plán si doplňují z předmětů osobní specializace z nabídky Ateliéru divadla a výchovy a z nabídky Divadelní fakulty." ["present_study_program"]=> NULL ["practice"]=> string(0) "" ["study_end_rules"]=> string(275) "

Úspěšné absolvování všech předmětů označených jako základ oboru.

Dosažení minimálně 120 kreditů.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky

Teorie divadla

Teorie oboru divadlo a výchova

Obhajoba diplomové práce

Obhajoba absolventského projektu" ["continuity"]=> string(0) "" ["motto"]=> string(0) "" ["additional_info"]=> string(0) "" ["goals_en"]=> NULL ["outputs_en"]=> NULL ["graduate_application_en"]=> NULL ["regulated_profession_en"]=> NULL ["study_plan_rules_en"]=> NULL ["practice_en"]=> NULL ["study_end_rules_en"]=> NULL ["continuity_en"]=> NULL ["motto_en"]=> NULL ["additional_info_en"]=> NULL ["created_at"]=> NULL ["updated_at"]=> NULL ["nau"]=> int(0) ["is_link_text"]=> NULL ["is_prihl"]=> NULL ["is_link_spec"]=> NULL ["titul"]=> NULL ["study_time"]=> string(1) "2" ["typ"]=> NULL ["forma"]=> NULL ["standard_study_time"]=> NULL ["akreditace"]=> string(0) "" }

Divadlo a výchova

Smyslem oboru je připravovat odborníky s uměleckým a pedagogickým vzděláním a praxí pro potřeby základního uměleckého vzdělávání, pro postupné zavádění doplňujících oboru dramatická výchova na základní školy a dramatický obor na gymnázia a pro rozsáhlou oblast volnočasových aktivit, zejména amatérského divadla hraného dětmi, mládeží i dospělými, pro oblast divadelních aktivit skupin se speciálními potřebami, pro různé typy divadelního vzdělávání (kurzy, semináře, divadelní dílny, lektorská činnost v oblasti amatérského divadla apod

). Obor se výrazně zaměřuje i na výzkum v oblasti pedagogického využití divadelních aktivit, zejména na oblast tzv. divadla ve výchově (divadlo fórum, participační divadlo, projekty k divadelním inscenacím), na amatérské divadlo a na možnosti zařazení dramatického umění do všeobecného základního a gymnaziálního vzdělávání.

Absolvent oboru by měl být schopen tvůrčím způsobem využívat své vzdělání a praxi ve stávajících profesích, ale současně usilovat o vznik nových možností pro uplatnění oboru v praxi. Cílem oboru je vychovávat samostatné tvůrčí osobnosti schopné působit i v oblasti dalšího vzdělávání pedagogů (kurzy a dílny pro učitele ZŠ, ZUŠ, SPgŠ, vedoucí souborů a kroužků).

Obor spolupracuje intenzivně s ostatními uměleckými a pedagogickými obory Divadelní fakulty jak v oblasti koncipování studia a vytváření studijních plánů, tak i v oblasti vědy výzkumu.

učitel dramatické výchovy/dramatického oboru na základních školách a gymnáziích

učitel literárně dramatického oboru na ZUŠ

učitel dramatické výchovy na SPgŠ a pedagogickém lyceu

pedagog volného času

divadelní lektor v profesionálním divadle

lektor v amatérském divadle

Specifikace oboru
Kód DIVVYCH
Typ Magisterské navazující prezenční jednooborové
Titul
Doba studia 2 Rok
Obor zajišťuje Divadelní fakulta
Akreditace

Akreditováno do 31. 12. 2025