Multimediální kompozice

Cílem je příprava aktivních umělců pro samostatnou autorskou tvůrčí činnost v oblasti kultury, kreativního průmyslu a uměleckého provozu v rámci mezinárodní scény především jako autonomní autorské osobnosti, schopné samostatné produkce současné volné umělecké tvorby i tvorby užité - např

scénické a filmové hudby, počítačových her, muzejních expozic, realizací ve veřejném prostoru apod.

Profil uchazeče:

základním předpokladem pro přijetí ke studiu je talent, schopnost tvůrčí představivosti, kreativního uplatňování nabitých znalostí a dovedností a má základní předpoklady pro studium na VŠ. Uchazečem je zpravidla absolvent konzervatoře, gymnázia nebo jiné střední odborné, nebo vysoké školy, který prokáže u přijímacích zkoušek své znalosti oboru a hluboký dlouhodobý zájem o jeho vývoj, se širším přehledem o dění v oblasti kultury obecně. Uchazeč má dále schopnost logické úvahy, systémového a zároveň tvůrčího myšlení, zajímá se o nejrůznější umělecké směry a trendy, hudební žánry a styly, měl by zároveň ovládat hru na nějaký nástroj nebo elektronický přístroj určený k hudební produkci, umí využívat současné počítačové a informační technologie a je aktivní ve vyhledávání příležitostí k uplatnění vlastního názoru v autorské prezentaci. Je vybaven znalostí jednoho světového (v ideálním případě anglického) Je vybaven znalostí jednoho světového jazyka na středoškolské úrovni.

Absolvent disponuje:

- komplexním přehledem o problematice oboru v jeho variabilitě multimediálních forem umělecké produkce a v celé škále jejich výrazových možností,

- vysokým stupněm dovedností v oboru včetně zvládnutí základního okruhu tvůrčích postupů a kompozičních technik 20. století, ale i schopností aplikovat nejnovější poznatky vědy a vývoje v oblasti nových technologií,

- hlubokými znalostmi proměn společenských procesů, dějin umění a vývoje uměleckých směrů,

- dobrými jazykovými znalostmi včetně orientace v hudební, výtvarné, divadelní a filmové terminologii,

- dostatečným vhledem do oblasti pedagogické práce: metodiky, didaktiky pedagogiky a psychologie,

- s praktickými zkušenostmi získanými prací na fakultních nebo celoškolských projektech (sólové projekty, komorní a orchestrální projekty často s mezinárodní účastí) popř. zkušenostmi získanými studijním pobytem v zahraničí,

- praktickými organizačními zkušenostmi získanými prací na školních projektech, inscenacích ve školním studiu a hudebně dramatické laboratoři a na mezinárodních festivalech.

Během studia se absolvent setkává se zahraničními odborníky z nejrůznějších oblastí, souvisejících s oborem.

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • prokázat odborné znalosti v oblasti dějin umění a vývoj uměleckých směrů, je obeznámen se základními projevy umění 20. století a aktuálními tendencemi, je informován o nejrůznějších směrech a trendech soudobé multimediální produkce atd.,
  • využít odborných dovedností při tvorbě autonomních děl současného umění v nejrůznějších formách, prokázat základní dovednosti při aplikaci nejrůznějších stylů soudobé tvorby 20. století v rámci vlastních konceptů atd.,
  • aplikovat obecné způsobilosti pro práci v týmu, při spolupráci s dalšími osobnostmi tvůrčího kolektivu (dramaturgem, dirigentem, režisérem) volit vhodnou stylovou a žánrovou linii a vytyčit prostředky a časový harmonogram atd.

Absolvent se může uplatnit v těchto charakteristických profesích:

- autor děl multimediálního charakteru,

- autor internetových stránek,

- autor v oblasti audiovize,

- skladatel tzv. scénické hudby,

- pedagog na všech stupních uměleckého vzdělávání (ZUŠ, konzervatoř, vysoká škola) v rámci nejrůznějších předmětů (kompozice, teorie kompozice, hudební nauka, dějiny hudby atd.).

Absolvent se může uplatnit v těchto charakteristických profesích:

- multimediální specialista nebo dramaturg nových médií v divadlech, všech typů a v kulturních nebo neziskových institucích,

- multimediální specialista nebo dramaturg nových médií v umělecké agentuře nebo souboru,

- dramaturg festivalu multimediálního umění,

- multimediální specialista nebo dramaturg nových médií projektů ve veřejném prostoru,

- iniciátor vlastních agenturních aktivit.

Studijní plán obsahuje předměty povinné, povinně volitelné a volitelné a povinné umělecké výstupy ze studia.

Student musí získat 60 kreditů za každý rok studia a ukončit studium státní závěrečnou zkouškou z vybraných předmětů, obhajobou absolventského výkonu a obhajobou diplomové práce.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky:

Obhajoba absolventského projektu, Obhajoba diplomové práce, Filosofie umění, Multimediální kompozice II

Specifikace oboru
Kód MULTIM
Typ Magisterské navazující prezenční jednooborové
Titul
Doba studia Rok
Obor zajišťuje Hudební fakulta
Akreditace

Akreditováno do 31. 12. 2024