Světelný design
text z HTML:

Cílem studia je v reakci na poptávku praxe připravit odborníky v oblasti světelného designu a projekcí, kteří jsou samostatně činnými umělci s hlubokými znalostmi světelných technologií a technik s výrazným přesahem do scénografie, disponující širokou škálou vědomostí (historie divadla, dramaturgie), které dokáží tvůrčím způsobem aplikovat zejména v oblasti divadelní tvorby

Absolventi se uplatní v divadlech a kulturních institucích všech typů v České republice i zahraničí, při divadelních a

paradivadelních projektech, kulturních projektech a v agenturách zabývajících se realizací kulturních pořadů, na domácích i mezinárodních divadelních a hudebních festivalech, v televizi, filmovém průmyslu,

architektuře, výstavnictví apod. Absolvent může založit a vést vlastní studio světelného designu. Získané znalosti a dovednosti umožní absolventům oboru světelný design i uplatnění v jiných příbuzných

tvůrčích disciplínách jako např. architektonické svícení, návrhy osvětlení výstav, filmové a televizní svícení, světelný design v zábavním průmyslu (koncerty populární hudby, události a show) a samostatná výtvarná činnost.

text z HTML: Uchazeč o studium musí být absolvent nejméně bakalářského stupně studia s výtvarným, výtvarně-technickým nebo mediálním zaměřením a ve stanoveném termínu podat kompletní přihlášku ke studiu (portfolio vlastních tvůrčích prací se zaměřením na médium světlo., úvahu o předpokládané diplomové práci, strukturovaný životopis, kopii maturitního vysvědčení a diplomu, potvrzení o úhradě administrativního poplatku). V prvním kole, které probíhá bez účasti uchazeče, komise hodnotí zaslané podklady. Druhé kolo probíhá s uchazečem a má tři části - písemný test, pohovor nad vlastním portfoliem a diskuse o směřování a záměrech uchazeče během studia.
text z HTML:

Absolvent prokazuje široké (praktické i teoretické) znalosti v oblasti světelného designu a projekčních technologií, orientuje se ve vývoji a současných trendech světelných technologií a jejich ovládacích zařízeních, disponuje hlubokými vědomostmi historie a teorie světového a českého divadla a scénografie, prokazuje porozumění dalším divadelním a uměleckým oborům (režie, dramaturgie, scénografie) a má základy znalostí filmového, televizního a architektonického svícení, které dokáže rozšířit a uplatnit v uvedených oborech.

Díky tomu je schopen vytvořit, technicky zdokumentovat a prezentovat světelnou koncepci divadelní inscenace, filmu, eventu, show, apod. Samostatně navrhnout a připravit světelnou výstavu, show apod. od dramaturgické koncepce až po realizaci. Dokáže prakticky realizovat návrh světelné koncepce a ovládá technologii divadelního prostoru. Je schopen při tvorbě světelné koncepce pracovat s videem a projekcemi a orientuje se v nejnovějších trendech ve vývoji osvětlovacích systémů a dokáže pracovat s moderními audio/video technologiemi.

Absolvent je kompetentní samostatně navrhnout světelný design inscenací všech žánrů (opera, taneční divadlo a balet, činohra, muzikál aj.), vytvořit světelnou koncepci v souladu s režijní a scénografickou koncepcí v tvůrčím týmu režisér-výtvarník scény (a kostýmů) – světelný designer. Je také schopný zpracovat světelnou koncepci ve vizualizačním programu do konkrétního typu divadelního prostoru s konkrétní scénografií a konkrétními světelnými zdroji a uvést ji s místním osvětlovacím týmem do praxe.

text z HTML:

Ateliér světelného designu se snaží vzdělávat odborníky pro umělecké a technickoprovozní složky divadel, kulturních a uměleckých institucí. Studium dvouletého navazujícího magisterského programu je založeno na úzkém propojení dramaturgie, režie a scénografie při tvorbě základního prostorově-světelného konceptu divadelní inscenace. Dochází k uvažování o světle v různých uměleckých kontextech. Ateliér je nejmladším ateliérem na Divadelní fakultě a jediným svého druhu v České republice.

https://studujdf.jamu.cz/svetelny-design

Specifikace oboru
Kód DESIGN
Typ Magisterské navazující prezenční jednooborové
Titul MgA.
Doba studia Rok
Obor zajišťuje Divadelní fakulta
Akreditace
N0212A310003 Sce_Sd:N Scénografie
Akreditováno do 16. 10. 2028