Povinně zveřejňované informace

1. Název

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

2. Důvod a způsob založení

JAMU je umělecká univerzitní veřejná vysoká škola. JAMU je právnická osoba zřízená zákonem č. 168/1947 Sb., o zřízení vysoké školy Janáčkovy akademie musických umění v Brně.

Vysoké školy jako nejvyšší článek vzdělávací soustavy jsou vrcholnými centry vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti a mají klíčovou úlohu ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti tím, že

 1. a) uchovávají a rozhojňují dosažené poznání a podle svého typu a zaměření pěstují činnost vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost,
 2. b) umožňují v souladu s demokratickými principy přístup k vysokoškolskému vzdělání, získání odpovídající profesní kvalifikace a přípravu pro výzkumnou práci a další náročné odborné činnosti,
 3. c) poskytují další formy vzdělávání a umožňují získávat, rozšiřovat, prohlubovat nebo obnovovat znalosti z různých oblastí poznání a kultury a podílejí se tak na celoživotním vzdělávání,
 4. d) hrají aktivní roli ve veřejné diskusi o společenských a etických otázkách, při pěstování kulturní rozmanitosti a vzájemného porozumění, při utváření občanské společnosti a přípravě mladých lidí pro život v ní,
 5. e) přispívají k rozvoji na národní a regionální úrovni a spolupracují s různými stupni státní správy a samosprávy, s podnikovou a kulturní sférou,
 6. f) rozvíjejí mezinárodní a zvláště evropskou spolupráci jako podstatný rozměr svých činností, podporují společné projekty s obdobnými institucemi v zahraničí, vzájemné uznávání studia a diplomů, výměnu akademických pracovníků a studentů. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

Nadřízeným orgánem podle § 20 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je Úřad pro ochranu osobních údajů. Ve správních řízeních vedených v rámci výkonu státní správy plní podle § 87 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, úkoly nadřízeného správního orgánu JAMU Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Sídlo (a Rektorát):

Beethovenova 650/2, 662 15 Brno
ID datové schránky: 7ckj9g2

Divadelní fakulta:

Mozartova 647/1, 662 15 Brno

Hudební fakulta:

Komenského náměstí 609/6, 662 15 Brno

Divadlo na Orlí:

Orlí 522/19, 602 00 Brno

Nakladatelství, Knihovna a Astorka:

Novobranská 691/3, 662 15 Brno

Divadelní studio Marta:

Bayerova 575/5, 602 00 Brno

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Adresa úřadoven pro osobní návštěvu jsou totožné s údaji uvedenými v bodu 4.1 Kontaktní poštovní adresa.

4.3 Úřední hodiny

Rektorát  
Podatelna:  Po – Pá 8:00 – 11:00,  13:00 – 14:30
Sekretariát:  Po – Pá 8:30 – 11:30  12:30 – 15:00
Studijní:  Po 9:30 – 10:30
  St  10:00 – 12:00
Pokladna:  Po, St, Čt 9:30 – 11:30  13:30 – 14:30
  Út, Pá 9:30 – 11:30
Divadelní fakulta  
Podatelna: Po – Pá 8:30 – 12:00  13:00 – 14:30
Studijní:  Po, Út 13:00 – 15:00
  St, Čt 10:00 – 12:00
Hudební fakulta  
Podatelna:  Po – Pá 9:00 – 11:00
Studijní:  Po – Pá 10:00 – 12:00
   
Divadlo na Orlí  
Podatelna:  Po – Pá 8:00 – 11:00 13:00 – 15:00
   
Nakladatelství Po, Čt 10:00 – 12:00 
  Út, St, Pá 13:00 – 16:00
INFO CENTRUM: Po, Čt 12:30 – 15:30
  Út, St, Pá   8:30 – 12:00
Knihovna: Po, St 9:00 – 18:00 
  Út, Čt 9:00 – 17:00
  Pá 9:00 – 15:00
   
Astorka:  
Podatelna:  Po – Pá 8:30 – 11:00  12:00 – 16:30
Divadelní studio Marta Dle domluvy

4.4 Telefonní čísla

Rektorát

Vrátnice :+420 542 591 100

Sekretariát: + 420 542 591 101, 102

Divadelní fakulta

Vrátnice: +420 542 591 300

Hudební fakulta

Vrátnice: +420 542 591 666

Divadlo na Orlí

Recepce: +420 542 591 800

Nakladatelství

+420 542 592 206

+420 542 592 105

Knihovna

Výpůjční pult: +420 542 592 204

Astorka

Sekretariát: +420 542 592 111

Divadelní studio Marta

+420 542 591 511

+420 542 591 512

4.5 Čísla faxu

+420 542 591 140

4.6 Adresa internetové

http://www.jamu.cz/

4.7 Adresa e-podatelny

podatelna@jamu.cz

4.8 Další elektronické adresy

Další elektronické adresy povinného subjektu, případně dalších adresy pracovníků povinného subjektu.

Uvádí se hypertextový odkaz.

U každé elektronické adresy se uvádí upřesňující informace (účel

použití, případně jméno adresáta).

ID datové schránky: 7ckj9g2

5. Případné platby (bankovní spojení)

Stipendijní fond (poplatky za delší dobu studia): 27 – 503110287/0100

Koleje Astorka (platby za ubytování a služby s tím spojené, pronájem garáží): 27 – 493910247/0100

Běžný účet pro všechny ostatní platby: 27 – 493900217/0100

6. IČO

62156462

7. DIČ

CZ62156462

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

New Old A-Z Z-A

  Show folder in IS (may contain more files)/do/jamu/doc/5499/Rozpocet_a_strednedoby_vyhled/

  9. Žádosti o informace

  • Podáním žádostí osobně, telefonicky, na adresu rektorátu JAMU nebo některou z podatelen.

  10. Příjem žádostí

  • Žádost či stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze ve věcech týkajících se některé z fakult na příslušné fakultě, jinak na Rektorátu JAMU. Adresy a kontaktní údaje viz výše.

  11. Opravné prostředky

  • Proti rozhodnutí děkana některé z fakult o nepřijetí ke studiu nebo o právech a povinnostech studenta s výjimkou rozhodnutí o vyměřený poplatku spojeného se studiem lze podat odvolání k rektorovi JAMU prostřednictvím děkana příslušné fakulty; místem pro podání odvolání je v tomto případě příslušná fakulta.
  • Proti rozhodnutí prorektora o vyměření poplatku spojeného se studiem lze podat odvolání k rektorovi JAMU prostřednictvím příslušného prorektora; místem pro podání odvolání je v tomto případě Rektorát.
  • Odvolací lhůta činí 30 dnů od oznámení rozhodnutí.
  • Proti postupu při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem může uchazeč podat do 30 dnů námitky. Nevyhoví-li námitkám děkan, předá je k rozhodnutí rektorovi; rozhodnutí rektora je konečné.
  • Pro podání opravných prostředků nejsou stanoveny závazné formuláře.
  • Z opravného prostředku musí být patrno, kdo jej podává (jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu), proti kterému rozhodnutí nebo postupu směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházel, nebo postupu, a co žadatel žádá nebo čeho se domáhá. Opravný prostředek musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určen a podpis osoby, která jej podává.

  12. Formuláře

  New Old A-Z Z-A

   Show folder in IS (may contain more files)/do/jamu/doc/5499/formulare/

   13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

   • Popis postupů obsahují vnitřní předpisy JAMU dostupné v Listu JAMU.

   14. Předpisy

   14.1 Nejdůležitější používané předpisy

   14.2 Vydané právní předpisy

   • JAMU nevydává právní předpisy.

   15. Úhrady za poskytování informací

   • JAMU je v souvislosti s poskytováním informací oprávněno žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.
   • Pro hrazení nákladů spojených s poskytováním informací platí tento sazebník (ceny jsou uvedeny bez DPH; DPH bude připočtena v zákonné výši):

   Náklady spojené s pořízením reprografických rozmnoženin

   černobílá

   formát A4

   jednostranná kopie

    1,50 Kč

    

    

   oboustranná kopie

    2,00 Kč

    

    

   formát A3

   jednostranná kopie

    2,50 Kč

    

    

   oboustranná kopie

    3,50 Kč

    

   barevná

   formát A4

   jednostranná kopie

    12,00 Kč

    

    

   oboustranná kopie

    

    24,00 Kč

    

   formát A3

   jednostranná kopie

    18,00 Kč

    

    

   oboustranná kopie

    36,00 Kč

    

   Náklady spojené s pořízením nosiče dat dle pořizovacích nákladů nosiče.

   Osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace jednu hodinu za každou započatou člověkohodinu sazba ve výši 250 Kč.

   Celková úhrada je stanovena součtem jednotlivých nákladů uvedených výše.

   16. Licenční smlouvy

   K poskytování informací JAMU nejsou potřebné licenční smlouvy podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb.

   17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

   Údaje o své činnosti v oblasti poskytování informací začleňuje JAMU do obecné výroční zprávy jako její samostatnou část.