Akviziční politika Knihovny JAMU

Akviziční politika Knihovny JAMU

Rámcem akviziční strategie Knihovny JAMU je systematické budování a udržování konzistentního specializovaného knihovního fondu, který má funkci informační podpory potřeb studia, vědy a výzkumu na JAMU. Informační profil knihovního fondu vychází z akreditovaných studijních oborů na fakultě divadelní (dramatická umění, taneční umění) a hudební (hudební umění) a realizovaných vědeckých a uměleckých záměrů, jak je uvedeno v Organizačním a provozním řádu knihovny.

Profil knihovního fondu tvoří odborná česká i cizojazyčná hudební, divadelní a taneční literatura, včetně scénografie, jevištní technologie, marketingu a managementu umění a literatura z příbuzných oborů: výtvarného umění, užitého umění, oděvního a textilního průmyslu, fotografie, architektury, designu, estetiky, filmu, televize, rozhlasu, české i světové literatury (teorie, výběr beletrie), filosofie, psychologie, sociologie, pedagogiky. Souběžně je budován univerzální fond – encyklopedie, jazykové a naučné slovníky, jazykové učebnice, dějiny, biografie aj. Knihovní fond zahrnuje tyto druhy doplňovaných informačních zdrojů: knižní publikace, včetně skript (JAMU, AMU), divadelních her (různé překlady), divadelních programů, operních libret, sborníků, dále periodika (časopisy), hudebniny (tištěné notové materiály-„partitury“), zvukové a audiovizuální dokumenty (CD, CD-ROM, DVD, VHS, gramofonové desky). Kromě nově vydávané literatury nebo aktualizovaných vydání se podle potřeby doplňují i vydání starší.

Dále knihovní fond zahrnuje diplomové, dizertační a habilitační práce JAMU (od r. 2013 pouze v elektronické verzi) a elektronické informační zdroje (EIZ – oborové, licencované nebo volně dostupné databáze).

Knihovní fond je doplňován v rámci akvizičního procesu, který zahrnuje zjišťování novinek, výběr a získávání dokumentů nákupem, výměnou (jedná se o výměnu publikací z produkce ES JAMU za publikace vyd. jinými VŠ), dary, pozůstalostmi (dva posledně jmenované slouží zejména k výměně poškozených nebo ztracených titulů) a produkcí Edičního střediska JAMU a publikacemi, které vydávají fakulty.

Informace o novinkách jsou získávány průběžným monitorováním akvizičních zdrojů. Jedná se o ediční plány, novinky (na e-mail), knižní obchody i antikvariáty, e-shopy, katalogy a databáze českých i zahraničních nakladatelů a vydavatelů, odborná periodika, katalogy knihoven. Tipy o novinkách přináší také spolupráce s kolegy z oborově spřízněných škol a institucí, např. členů SIBMAS. Dalším zdrojem informací o novinkách je spolupráce s pedagogy, kteří podávají doporučení a požadavky na konkrétní tituly, zejména zahraniční odborné literatury a dále požadavky kateder vycházející ze seznamů povinné literatury a inovace předmětů nebo nových studijních oborů.

Nákupy přírůstků jsou prováděny průběžně a jsou financovány z rozpočtu knihovny, se snahou o vyvážení potřeb obou fakult, přístup do EIZ je aktuálně financován ve spolupráci s HF a v rámci projektů MŠMT. Jako nové přírůstky jsou evidovány rovněž nákupy knih a hudebnin z grantů fakult, jedná se zejména o cizojazyčnou produkci.

Roční přírůstek činí okolo 1600 svazků. Z asi 54 titulů periodik jsou výběrově zpracovávány články z českých časopisů hudebních (Cantus, Hudební rozhledy, Harmonie, Opus musicum), a divadelních (Tvořivá dramatika – Dětská scéna, Svět a divadlo – divadelní hry). Přístup do aktualizované článkové bibliografie o českém divadle IU- Divadelního ústavu zajišťuje odkaz z katalogu.

Informace o novinkách ve fondu knihovny jsou k nalezení v katalogu, prostřednictvím kanálu RSS na webové stránce knihovny, výběr bývá zveřejněn v Občasníku JAMU a na výstavce v půjčovně.

Zpracovala PhDr. R. Kasperkevičová, vedoucí Knihovny JAMU, říjen 2015