Knihovna JAMU – Historie a současnost

Knihovna JAMU – Historie a současnost

Ve stejném roce jako byla založena Janáčkova akademie múzických umění v Brně s odborem hudebním a dramatickým zákonem č. 168/1947 Sb. ze dne 12. 9. 1947 zahájila svou činnost také knihovna JAMU. Její první působiště bylo v budově pojišťovny na třídě Obránců míru 2.

Knihovní fondy se budovaly systematicky v souladu se zaměřením školy, základními studijními obory v prvním i v druhém desetiletí existence školy byly: skladba a dirigování, operní dramaturgie, režie a herectví, hudební teorie, hra na orchestrální nástroje / housle, klavír, varhany…/, operní zpěv. Podstatnou část fondu tvořily hudebniny, hudební katalogy, hudebně a divadelně vědní literatura, encyklopedie, naučné a jazykové slovníky, divadelní hry, krásná literatura česká i světová, odborné časopisy a gramofonové desky.

V roce 1965 se knihovna přestěhovala na ulici Gorkého 11 do těsného sousedství proslulé brněnské Akademické kavárny. Její provoz – tj. nákup a zpracování knih a hudebnin, výpůjční služby studentům, pedagogům i divadelní a hudební čtenářské veřejnosti zajišťovaly knihovnice a pomocné vědecké síly. Vedle vlastní knihovnické práce vyřizovaly výpůjčky potřebných materiálů pro studentskou divadelní scénu – Studio Marta, jejíž vznik se datuje na začátek padesátých let, dále půjčování orchestrálních materiálů pro studentské a absolventské koncerty, zajištění rozpisů orchestrálních partů, stejně jako obstarávání hudebních materiálů pro Operní studio založené v roce 1957 Milošem Wasserbauerem. Další specifickou činností typickou pro knihovnu umělecké školy je zpracování archivních a dokumentačních materiálů týkajících se studentské divadelní a hudební činnosti od roku 1949 do současnosti.

Podstatné změny nastaly nejen pro knihovnu po roce 1989. Dům, ve kterém knihovna působila skoro 25 let byl v restituci vrácen majiteli a následně prodán České pojišťovně. V době generální opravy v letech 1992 – 1995 zůstaly veškeré knihovní fondy na místě, náhradní provoz byl v budově Divadelní fakulty na Mozartově ulici 1, která zahájila výuku na základě nařízení vlády ČSFR č. 282/1990 Sb. ze dne 21. 4. 1990 o obnovení samostatné divadelní fakulty. Po rekonstrukci v roce 1995 se knihovnice vrátily do rozšířených prostor o ploše 265 m 2 v I. patře.

V druhé polovině 90. let knihovna ve spolupráci s divadelní a hudební fakultou vypracovala projekt transformace, který za pomoci nejnovějších technologií měl reagovat na nové podmínky a respektovat potřeby školy. Absence moderního technického vybavení komplikovala nejen vlastní knihovnickou práci, ale také neodpovídala současným nárokům na informační proces na vysoké škole. Divadelní fakulta rozšířila škálu studijních oborů o divadelní manažerství, dramaturgii, rozhlasovou a televizní dramaturgii a scenáristiku, scénografii, výchovnou dramatiku pro neslyšící, hudební fakulta o studium duchovní hudby, hry na cembalo, hudební manažerství, obě fakulty pak ve školním roce 1993/94 otevřely doktorandské studium. 
Finanční prostředky na odpovídající technické vybavení získala knihovna granty MŠMT z fondu Rozvoje vysokých škol v roce 1996 a 1997. Zakoupila základní HW a SW, doplňující technické zařízení a knihovnický systém KP-SYS.
V roce 1997 zpřístupnila studovnu pro čtenářskou veřejnost s lokální počítačovou sítí a posluchárnu CD a videokazet.
Cílem těchto projektů bylo zabezpečit a zpřístupnit spektrum informací pedagogům i studentům, umožnit rychlý přístup k nosičům informací prostřednictvím počítačové sítě, zajistit práci se všemi médii na místě – koncepce integrované studovny. Knihovna začala pomalu přecházet od klasického způsobu práce s knihou k automatizovanému informačnímu systému. Instalace počítačů a následné zavádění modulového knihovnického systému
KP – SYS začalo postupně měnit chování a myšlení knihovníků stejně jako čtenářů. Moduly odpovídají knihovnickým procesům akvizice, katalogizace /standardy AACR2, UNIMARC /, přístup do katalogu / tzv. OPAC / pro knihovníky a uživatele respektují kompatibilitu a konvertibilitu dat.
V průběhu roku 1997 dokončila knihovna první etapu své transformace v moderní vysokoškolské informační pracoviště.

Termín končící nájemní smlouvy na Gorkého 11 výrazně ovlivnil tento dlouhodobý knihovnický proces proměny a knihovna začala intenzivně spolupracovat s Ateliérem BIBLIO Praha na vybavení interiéru budoucí knihovny. 
Informační, výukové a ubytovací Centrum – Astorka na Novobranské 3 bylo postaveno v roce 1998 na základě projektu architektů Ateliéru 3.
Zajímavě řešená šestipatrová budova má v suterénu technické zázemí, učebny, garáže a depozitní sklad knihovny / 112 m2 / s kompaktními regály, v přízemí zkušební sály, pět podlaží pro ubytování studentů, informační centrum zabírá 575 m2 v I. patře.

Plocha podlaží je rozdělena do dvou částí, z nich větší část byla věnována půjčovně a  s volným výběrem knih, encyklopedií, hudebních katalogů, slovníků, odborného tisku, ale hlavně nové multimediální studovně a počítačové studovně s pracovištěm rozšířeným o možnost převodu zvukového záznamu z analogové do digitální formy. 
Doplňujícím technickým vybavením půjčovny a studovny je detekční elektromagnetický
AC Systems ochrany knihovních fondů s detekčními bránami, deaktivačním a aktivačním zařízením pro ochranné etikety CD, na knihy ve volném výběru a také samoobslužná kopírka Minolta EP 4000.
Menší část zbývajících prostor knihovny tvoří zázemí pro odborné knihovnické činnosti, tj. kanceláře pro akvizici, katalogizaci, retrokatalogizaci záznamů.

Slavnostním otevřením budovy dne 29. ledna 1999, zahájila 1. února knihovna provoz v nových prostorách, kde se v plné šíři postupně uplatňují výhody integrovaného knihovnického systému KP-SYS kombinovaného s klasickou a multimediální studovnou.

Knihovní fond tvoří v současné době 90.000 svazků, z toho je 75.000 svazků knih, hudebnin a časopisů, gramofonových desek, CD a videokazet je 11.140 svazků, zbývající část patří fotografiím a dokumentačnímu materiálu archivu knihovny.

Vysokoškolská knihovna JAMU poskytuje veřejné informační služby v mimořádně širokém rozsahu vzhledem k jedinečnosti svého knihovního fondu studentům a pedagogům školy.

Aktualizovaný text k 27. 3. 2014:

Na počátku roku 2001 se počítačová studovna z provozních důvodů přesunula ze správy knihovny do správy OVIS. Pro potřeby zázemí (kancelář) správy počítačové studovny došlo k přepažení a zmenšení prostoru depozitáře hudebnin. Multimediální studovna s audiovizuální technikou zůstala ve správě knihovny.

V roce 2002 byl v knihovně založen Fond umělecké dokumentace (FUD). Dokumentace studentské divadelní a hudební umělecké činnosti JAMU od roku 1949, kterou knihovna tradičně průběžně uchovávala je nyní uložena, evidována, digitalizována a zpřístupňována ve FUD. Za tím účelem byla na přelomu r. 2009/2010 zbudována (přepažením části multimediální studovny) kancelář pro nového pracovníka FUD, která je vybavena technikou a informačními technologiemi pro digitalizaci (dotace z projektu FRVŠ). FUD se podílí na přípravě publikací o JAMU a poskytuje informace nejen akademické obci JAMU, ale také odborné veřejnosti.

Od roku 2007 přešla knihovna na knihovní systém Aleph firmy Ex Libris (moduly katalogizace a výpůjční protokol), kterým se připojila do velké rodiny jeho uživatelů, nejen v Brně, ale v celé ČR. Na správě systému a podpoře metodiky (standardy AACR2, MARC21) spolupracuje s KIC ÚVT MU. U knihovního systému Aleph probíhá průběžně upgrade.

Knihovna JAMU zajišťuje přístup k oborovým hudebním databázím a Music online (od r. 2009) a Oxford music online (od r. 2011, ve spolupráci s HF) a od roku 2013 nabízí některé časopisecké tituly v elektronické verzi.  Předplatné hudebních databází je spolufinancováno z programů MŠMT.

V roce 2012 byl pořízen nový kopírovací stroj do studovny (Minolta Bizhub 215) a doplněn nábytek tamtéž (sedací souprava do klidové zóny, další vitríny na uložení CD a DVD, taburety mezi regály s knihami). O rok později byl pořízen výkonnější počítač k výpůjčnímu pultu. Obnovuje se také audiovizuální technika v  multimediální části studovny. Ve studovně je 38 studijních míst, 20 s přístupem k WIFI síti a 5 počítačů s přístupem na Internet.

Od  roku 2012 v knihovně pracuje jako hudební knihovník absolvent JAMU a Hudební vědy na MU.

V průběhu roku 2013 došlo k ukončení ukládání tištěných závěrečných prací do knihovny. Dostupné budou v elektronické verzi v IS, a to i zpětně od r. 2006 a také ze záznamu v katalogu Aleph.

Ve spolupráci s Koncertním oddělením HF, Komorní operou a Divadlem na Orlí zajišťuje knihovna agendu pronájmu nebo koupě provozovacích orchestrálních materiálů pro studentskou uměleckou činnost.

Knihovna poskytuje lekce informační výchovy a Meziknihovní výpůjční službu (MVS).

V roce 2013 byla završena revize fondu knih a fondu hudebnin spojená s reorganizací uložení hudebnin, který se potýká s nedostatkem prostoru a tištěných závěrečných prací (nové skříně a přesun do jedné lokace). Knihovní fond tvoří ke dni 27. 3. 2014 109.137 knihovních jednotek.

Počátkem roku 2014 byl na anglickou verzi webových stránek JAMU přidán text o knihovně a založena stránka na sociální síti Facebook.

Knihovna JAMU je členem odborných knihovnických spolků a asociací: AKVŠ, SKIP, SIBMAS a IAML. 

 

Aktualizovaný text k 4. 7. 2018:

Akademickým rokem 2015/2016 byly pro přívětivější vstupní komfort ke službám knihovny zrušeny registrační poplatky pro uživatele z JAMU.

V roce 2016 byla dokončena retrokatalogizace staršího fondu hudebnin, tzn., že v online katalogu Aleph lze vyhledat a objednat k zapůjčení veškeré hudebniny pořízené od založení knihovny. V létě téhož roku došlo ve spolupráci s TIO k realizaci projektu vzduchotechniky v podzemním depozitáři.

V roce 2017 započalo předplatné k licencovanému online manažeru CitacePro. Služba je pomůckou akademické obci pro správu citací a textů, přípravu seminárních a diplomových prací, podkladů pro přednášky nebo příspěvků na konference.

V rámci oslav k 70. výročí založení JAMU se FUD podílel na přípravě vydání jubilejní Vivat Academia III. a na výstavě o historii a absolventech JAMU, která proběhla od 24. 3. 2017 v Divadle na Orlí a 8. 3.- 28. 4. 2018 v MZK.

V rámci řešení dislokací na JAMU došlo v Knihovně JAMU na podzim 2017 ke dvěma změnám. Knihovna získala zpět původní prostory k uložení fondu hudebnin o ploše asi 42m². Celková plocha činí asi 86 m², a to včetně rezervy a zázemí pro knihovníka. V návaznosti pak proběhne v létě 2018 ve fondu hudebnin reorganizace a revize, která bude provedena poprvé za pomocí čtečky čárových kódů. Druhou změnou je navýšení techniky ve studovně ze zrušené Počítačové studovny OVIS – počítače z 5 na 8 a 1 multifunkční stroj pro kopírování, tisk (včetně barevného) a skenování.