Rada pro vnitřní hodnocení

Rada pro vnitřní hodnocení

Rada pro vnitřní hodnocení je akademickým samosprávným orgánem. Její činnost podporuje a rozvíjí systém zajišťování a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací, umělecké, vědecké a výzkumné, vývojové a inovační nebo další tvůrčí, případně související činnosti školy.

Momentálně působí jako poradní orgán rektora školy.  Obecně je působnost rady stanovena zákonem o vysokých školách, statutem školy a jejími vnitřními předpisy, zejména pravidly pro budování a zajišťování systému vnitřního hodnocení kvality školy. Řídí se vnitřním předpisem: „Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Janáčkova akademie múzických umění v Brně“.

Cílem systému zajišťování kvality je rozvíjet kvalitu vzdělávací, umělecké a další tvůrčí a s nimi souvisejících činností a tím přispět k naplnění strategických cílů a očekávání různorodých zainteresovaných stran. Cílem je rovněž pravidelně hodnotit výstupy ze všech činností, zejména ve srovnání s tuzemskými a zahraničními vysokými školami i dalšími vnějšími subjekty, a výstupy hodnocení využívat pro zlepšování a rozvoj JAMU. Hlavními zainteresovanými stranami JAMU jsou uchazeči, studenti, zaměstnanci, absolventi, zaměstnavatelé, instituce soukromého, veřejného a neziskového sektoru (tuzemské i zahraniční), v širším pojetí rovněž široká veřejnost, stát a společnost.

Zajišťováním kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností, se rozumí proces stanovení cíle, zvolení vhodného způsobu, jak stanoveného cíle dosáhnout, dosažení cíle a reflexe pro potřeby zlepšování. Systém zajišťování kvality jako celek má čtyři základní fáze, a to plánování, realizaci, hodnocení a zlepšování. Zajišťování kvality je založeno na cyklickém opakování vzájemně souvisejících činností v odpovídajících časových intervalech. Hodnocení kvality je nedílnou součástí systému zajišťování kvality a je založeno na porovnání dosažených výsledků se stanovenými cíli, na sledování plnění požadavků a očekávání zainteresovaných stran a na sledování plnění základních standardů směřující ke zlepšování.

Předseda

Místopředseda

Členové

Dokumenty