Rozvoj výzkumného potenciálu Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (#052)

Rozvoj výzkumného potenciálu Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

reg. č. CZ.1. 07/2.3.00/09.0052

Základní informace o projektu


Cílem společného projektu Divadelní a Hudební fakulty je rozvoj výzkumného potencionálu JAMU zvyšováním kvalifikace pracovníků podílejících se na vývoji scénických technologií a efektů v oblasti zvuku, akustiky, light designu a projekcí a zapojováním studentů vybraných oborů do tohoto procesu. Projekt odpovídá zvyšujícím se potřebám vnějšího prostředí školy, v němž vývoj nových technologií a možnosti jejich využití v uměleckém procesu (divadlo, hudba, multimediální tvorba, kreativní průmysl) hrají čím dál větší roli. Projekt je realizován ve spolupráci s partnery z komerční sféry, firmami Art Lighting Production a DISK Multimedia. Jeho součástí jsou edukační aktivity (workshopy, panely, semináře, kurzy) zaměřené na hlubší rozvoj odborných znalostí výzkumných pracovníků JAMU ve vybraných oborech, spolupráce studentů s partnery projektu na společně definovaných vývojových úkolech a rovněž zkvalitnění pracovních podmínek Vědecko-výzkumného centra JAMU (VaV centrum).

 

Projektový tým


Garant projektu pro oblast světelného designu a projekcí

prof. PhDr. Josef Kovalčuk, proděkan DIFA pro vědu a výzkum

E-mail: kovalcuk@jamu.cz
Tel.: +420 542 591 327
Fax: +420 542 591 352

prof. PhDr. Josef KovalčukStudoval bohemistiku (s literárněvědným zaměřením), historii a filozofii na UP v Olomouci a dramaturgii na pražské DAMU. V roce 1974 se stal spoluzakladatelem a dramaturgem HaDivadla v Prostějově (později Brno), formoval jeho profil autorského divadla i součásti hnutí otevřeného divadla a alternativní kultury. Je autorem her, řady dramatizací a spoluautorem řady scénářů divadelních inscenací HaDivadla (např. Panoptikum, Hra bez pravidel, Bylo jich pět a půl, Pouť k milosrdným, Záhadné povahy atd. – většinou ve spolupráci s A.Goldflamem). Podílel se na společných projektech studiových divadel Cesty a Rozrazil. Teoreticky reflektoval práci netradičních divadel zejména ve studiích Autorské divadlo 70.let (1982), Od tématu ke scénáři (1986), Znaky autorského divadla (1990). V letech 1990-96 byl děkanem fakulty, výrazně se podílel na jejím obnovení a vybudování, včetně otevření řady nových oborů.
V letech 1997-2002 působil jako umělecký šéf činohry Národního divadla v Praze, kde dramaturgicky spolupracoval s režiséry I. Krobotem (Romance pro křídlovku, Hamlet, Obsluhoval jsem anglického krále), J. A. Pitinským (Bloudění, Markéta Lazarová), V. Morávkem (Lucerna), A. Goldflamem (Smlouva). Jeho dramatizace Dostojevského Idiota je v současné době uváděna v Divadle Husa na provázku pod názvem Kníže Myškin je idiot.
V období 2002-2008 byl znovu děkanem Divadelní fakulty. Za knihu Bylo jich pět a půl získal v roce 2006 cenu Festivalu Next Wave – příští vlna. Nyní vykonává funkci proděkana DIFA JAMU pro vědu a výzkum.

 

Náplň práce:
Garant projektu pro oblast světelného designu a projekcí ručí za obsahovou stránku vzdělávacích aktivit v oblasti světelného designu a projekcí. Aktivně řídí, koordinuje a kontroluje tým odborných pracovníků včetně metodických vedoucích jednotlivých oblastí, komunikuje s partnerem a se členy týmu, aby zajistil jak bezproblémovou přípravu a realizaci jednotlivých seminářů, přednášek, workshopů a panelů, tak jejich odbornou kvalitu.

Garant projektu pro oblast zvukové tvorby a akustiky

RNDr. Lubor Přikryl

E-mail: prikryl@jamu.cz
Tel.: +420 608 666 337

Lubo PřikrylVystudoval fyziku na Masarykově univerzitě v Brně a formou mimořádného studia hru na flétnu na JAMU v Brně u prof. Arnošta Bourka.
Po několika letech pedagogického působení na střední a vysoké škole se začal plně věnovat vývoji hudebního softwaru. Je autorem aplikací, které umožňují efektování a nahrávání hry na akustické i elektronické nástroje a které jsou součástí nahrávacích řešení velkých zahraničních firem. Po rozšíření týmu programátorů se stal výkonným ředitelem značky Audiffex – vývojové divize firmy DISK Multimedia s.r.o. Řídí projekty vývoje hudebního software pro zahraniční firmy, domácí i profesionální hudebníky. Dále vede vývoj nahrávacích a přehrávacích aplikací pro významné instituce v České Republice, jako je Poslanecká sněmovna, Stavovské a Národní divadlo a podobně.

Náplň práce:
Garant projektu pro oblast zvukové tvorby a akustiky je zodpovědný za řízení a obsahovou stránku projektu pro oblast zvukové tvorby a akustiky.
Je odpovědný za řádný chod projektu v souladu s harmonogramem, za průběžnou analýzu a hodnocení průběhu projektu, za obsahovou správnost monitorovacích zpráv, výběrového řízení a změn v projektu. Dále zodpovídá za výběr pracovníků a odborníků projektu z oblasti zvukové tvorby a akustiky, výběr studentů a motivaci cílových skupin, obsah jednotlivých vzdělávacích aktivit.

Hlavní manažer

Ing. Roman Novotný

E-mail: rnovotny@jamu.cz
Tel.: +420 736 500 853

Náplň práce: Projektový manažer zodpovídá za správnost administrativy, plnění jednotlivých klíčových aktivit a finančního plnění projektu. Spolu s garanty JAMU koordinuje spolupráci s partnery projektu přes koordinátory v partnerských institucích, organizačně dohlíží na realizaci dalších klíčových aktivit.

 

Koordinátor projektu v partnerské instituci – Art Lighting

MgA. Tomáš Hrůza

E-mail: tomas@v2atelier.com
Tel.: +420 604 509 137

Náplň práce:
Koordinátor projektu v partnerské instituci zajišťuje administraci projektu ESF na straně partnera s finančním příspěvkem. Koordinátor především komunikuje s projektovým manažerem a jeho asistentem, připravuje podklady pro monitorovací zprávy, monitoruje věcný průběh projektu na straně partnera a podává o něm zprávy projektovému manažerovi a jeho asistentovi. Podílí se na dokumentaci, administraci a publikaci projektu na straně partnera.


Koordinátor projektu v partnerské instituci – DISK Multimedia

RNDr. Lubor Přikryl

E-mail: prikryl@jamu.cz
Tel.: +420 608 666 337,

Náplň práce:
Koordinátor projektu v partnerské instituci organizačně a administrativně zajišťuje spolupráci partnerské instituce s JAMU, komunikuje s garantem projektu pro oblast zvukové tvorby a akustiky, projektovým manažerem a asistentem projektového manažera JAMU, dále pak s odbornými pracovníky a metodickými vedoucími vzdělávání, kteří zabezpečují edukační aktivity, určené oběma cílovým skupinám projektu.

Odborný pracovník a metodický vedoucí vzdělávání v oblasti projekcí

Richard Tlaskal

 

Odborný pracovník a metodický vedoucí vzdělávání v oblasti světelného designu

prof. Mgr. Ján Zavarský

 

Odborný pracovník oblasti současných trendů světelného designu v ČR a v zahraničí

BcA. Jan Šuškleb

 

Odborný pracovník oblasti zákonitostí, historie a teorie využití světla ve scénografii

Mgr. Barbora Příhodová

 

Odborný pracovník oblasti technického a technologického zajištění projekcí a světelných technologií

MgA. Jan Petr

 

Odborný pracovník oblasti tvůrčího užití projekcí a světelného designu

MgA. Michal Zetel

 

Odborný pracovník firmy Art Lighting

MgA. Tomáš Hrůza

 

Pedagogové Hudební fakulty JAMU

  • MgA. Jan Kavan, Ph.D.
  • MgA. Ondřej Jirásek, Ph.D.
  • Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
  • Mgr. Mario Buzzi, Ph.D.

 

Odborný pracovník a metodický vedoucí vzdělávání v oblasti programování audio efektů a nástrojů

Ing. Jaromír Mačák

 

Odborný pracovník v oblasti správy SW, systémů a sítí

Ing. Martin Slováček

 

Odborný pracovník a metodický vedoucí ve vzdělávání v oblasti technického zabezpečení tvorby zvuků a práce s hudebním SW

Jaroslav Musil

 

Odborný pracovník a metodický vedoucí vzdělávání v oblasti programování hudebních efektů a nástrojů

Ing. Vladimír Tichý

 

Odborný pracovník a metodický vedoucí vzdělávání v oblasti programování audio aplikací a práce s hudebním SW

Ing. Vítězslav Kot

 

Odborný pracovník a metodický vedoucí vzdělávání v oblastech hudební akustika, digitální záznam zvuku, spektrální a časové vlastnosti zvuku

RNDr. Lubor Přikryl

 

O projektu


 

Cíle

Účelem projektu je zvýšení kvalifikace a rozvoj vědecko-výzkumných aktivit (VaV) pracovníků a nadaných studentů Divadelní (DIFA) a Hudební fakulty (HF) v oblasti scénických technologií realizací speciálních vzdělávacích aktivit organizovaných ve spolupráci s partnery z komerční sféry, zajištěním kvalitního zázemí pro toto vzdělávání a současně organizačních podmínek pro práci VaV týmu JAMU.

Hlavním cílem vyplývajícím z účelu projektu je:
1. Zvýšení kvalifikaci VaV pracovníků ve specifických odborných oblastech zaměřených na scénické technologie (zvuk, akustika, light design, projekce).
2. Zvýšení kvalifikace studentů s potencionálem pro výzkum a vývoj v oblasti scénických technologií, a tím zvýšení jejich motivace k výzkumné činnosti.
3. Zlepšení podmínek pro vzdělávání cílových skupin a jejich motivace pro zapojení do výzkumu a vývoje.

Dílčím cílem projektu je vzhledem k definovaným hlavním cílům:
1. Zvýšit odborné znalosti VaV pracovníků JAMU realizací speciálních vzdělávacích akcí (workshopy, semináře, panely) zaměřených na zvuk a akustiku, světelný design a projekce.
2. Rozvíjet znalosti a dovednosti nadaných studentů v oblasti scénických technologií realizací speciálních vzdělávacích akcí (semináře) a přímým zapojením do vývoje nových produktů (spolupráce s partnerem projektu).
3. Vytvořit kvalitní zázemí pro vzdělávání cílových skupin (materiální a technické zázemí) a jejich následnou výzkumnou a vývojovou činnost (organizační zázemí – zavedení kariérního řádu VaV centra, nastavení systému motivačních nástrojů pro práci ve výzkumu a vývoji).

Cílová skupina

Cílovou skupinou projektu jsou vědecko-výzkumní pracovníci JAMU, konkrétně zaměstnanci výzkumného týmu realizující aplikovaný výzkum v oblasti scénických technologií, a studenti vybraných oborů obou fakult JAMU s potencionálem pro vývojovou činnost v dané oblasti.

Výstupy a podporované aktivity

• Další odborné vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje.
• Podpora intersektorální mobility, zejména mobility mezi výzkumnými institucemi a soukromým a veřejným sektorem.
• Podpora vytváření kvalitních týmů výzkumu a vývoje a jejich dalšího rozvoje.

Více viz bod Klíčové aktivity projektu

 

Partneři

Art Lighting Production, s.r.o.

Firma Art Lighting Production, s.r.o. (dále jen Art Lighting) je předním českým výrobcem osvětlovací techniky a současně dodavatelem zahraničních scénických technologií pro český trh. Má dlouholeté zkušenosti jak s domácím, tak mezinárodním prostředím orientujícím se na scénické technologie a především se samotným užíváním a obsluhou těchto technologií (primárně osvětlovacích a projekčních).
Partnerství mezi JAMU a firmou Art Lighting v obecné výzkumné a vývojové rovině (tedy nad rámec tohoto projektu) funguje na principu oboustranného přínosu. Art Lighting poskytuje know-how v oblasti projekčních a osvětlovacích technologií a zprostředkovává zkušenosti z jejich reálného uplatnění v ČR i ve světě. JAMU do kooperace vstupuje svým lidským potenciálem jakožto instituce, která připravuje budoucí umělecké profesionály, jejichž cesta nevede jen do uměleckých institucí, ale i do oblasti vývoje a výzkumu, v tomto případě především aplikovaného. Partner do projektu vkládá rovněž některé vyspělé osvětlovací a projekční technologie.
Díky navázané spolupráci se výrazně zvýší možnosti kvalifikačního rozvoje cílové skupiny a významně se rozšíří paleta vyspělých technologických zařízení, na kterých budou její členové školeni a vzděláváni.

DISK Multimedia, s.r.o.

Firma DISK Multimedia, s.r.o. (dále jen DISK Multimedia) patří mezi přední subjekty na českém i slovenském trhu se zvukovou a vizuální technikou, hudebním hardware a software a dalšími systémy z oboru. Činnost firmy je zaměřena na široké spektrum uživatelů od začátečníků přes pokročilé amatéry až po hi-end oblast profesionálních nahrávacích i post-produkčních studií, TV, vysílacích režií atd. K dalším činnostem firmy patří provozování masteringového studia s kvalifikovanou obsluhou a v neposlední řadě také vývoj hudebního software. Důležitým prvkem činnosti firmy je spolupráce s hudebními školami a školícími centry, kterým poskytuje poradenskou činnost, podporu při využívání moderních technologií ve výuce, zaškolování personálu a zvýhodněné podmínky při vybavování škol potřebnými systémy. Oblast působnosti firmy se stále rozšiřuje a směřuje ke kompletnímu pokrytí potřeb trhu s multimediální technikou.
Partner se bude podílet na technickém a materiálním zajištění výzkumného týmu, zajistí proškolení pedagogů JAMU (členů vědecko-výzkumného týmu), bude spolupracovat na přípravě a realizaci vzdělávacích akcích zaměřených na vybrané studenty JAMU a podílet se na publicitě projektu.
Zapojením odborníků v oblasti technologií ze strany partnera do vědecko-výzkumného týmu JAMU dojde k ojedinělé syntéze dvou odlišných oborů výzkumu a vývoje – hudebního umění a technologií. Tato spolupráce poskytne cílovým skupinám vzdělání v oborech s velkým potencionálem, jimiž počítačová hudební tvorba, nahrávání a zpracování zvukových dat bezesporu jsou, a díky tomu se výrazně zvýší možnost kvalifikačního rozvoje cílových skupin.

Rozpočet

Rozpočet projektu „Rozvoj vědecko-výzkumného potenciálu Janáčkovy akademie múzických umění v Brně“

Termín realizace a harmonogram

Harmonogram projektu „Rozvoj vědecko-výzkumného potenciálu Janáčkovy akademie múzických umění v Brně“

 

Aktuálně z projektu


 

Stránky projektového týmu z Hudební fakulty

 

Klíčové aktivity projektu


 

01 – Technické a materiální zajištění vědecko-výzkumného týmu
Výstupem této klíčové aktivity jsou nově zařízené místnosti v prostorách IVU Astorka pro účely cílových skupin a materiální a technické zabezpečení vzdělávání cílových skupin (více viz rozpočet).

02 – Edukační akce pro studenty Hudební fakulty
Výstupem této klíčové aktivity budou odborné praxe, semináře, workshopy a přednášky na proškolení studentů vybraných oborů HF JAMU s potencionálem pro vývojovou činnost v oblasti zvukové tvorby a akustiky.

03 – Vzdělávání v oblasti zvukové tvorby a akustiky
Výstupem této klíčové aktivity budou odborné semináře, workshopy a přednášky zaměřené na proškolení členů vědecko-výzkumného týmu JAMU.

04 – Vzdělávání v oblasti projekcí
Výstupem této klíčové aktivity bude pravidelně konaný soubor přednášek, seminářů a panelů a série individuálních konzultací, které se budou vztahovat k projekcím a jejich uplatnění.

05 – Vzdělávání v oblasti světelného designu
Výstupem této klíčové aktivity bude soubor pravidelně konaných workshopů, seminářů a panelů, které se budou tematicky vázat k oblasti světelného designu.

06 – Motivační systém a kariérní řád
Výstupem této klíčové aktivity je zpracovaná a implementovaný kariérní řád VaV centra vč. nastaveného motivačního systému pro podporu zájmu o práci ve VaV.

 

PR materiály


Reportáž z workshopu s Maxem Kellerem – Brněnská televize.

Rozhovor o projektu Rozvoj výzkumného potenciálu Janáčkovy akademie múzických umění v Brně v Brněnské televizi v pořadu Vlna z Brna.

 

Foto a video dokumentace


 

Fotogalerie

 

Dokumenty ke stažení


 

 

 

Kontakt


 

Garant projektu pro oblast světelného designu a projekcí
prof. PhDr. Josef Kovalčuk, proděkan DIFA pro vědu a výzkum
E-mail: kovalcuk@jamu.cz
Tel.: 542 59 1327
Fax: 542 59 1352

Garant projektu pro oblast zvukové tvorby a akustiky
RNDr. Lubor Přikryl
E-mail: prikryl@jamu.cz
Tel.: +420 608 666 337

Hlavní manažer
Ing. Roman Novotný
E-mail: rnovotny@jamu.cz
Tel.: +420 736 500 853

Koordinátor projektu v partnerské instituci – Art Lighting
MgA. Tomáš Hrůza
E-mail: tomas@v2atelier.com
Tel.: +420 604 509 137

Koordinátor projektu v partnerské instituci – DISK Multimedia
RNDr. Lubor Přikryl
E-mail: prikryl@jamu.cz
Tel.: +420 608 666 337,

Web: http://esf.jamu.cz/projekty-jamu/0052.html

 


Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Beethovenova 650/2
602 00 Brno – střed
 
IČ: 621 56 462
DIČ: CZ 621 56 462
 
Komerční banka, Pobočka Brno, Nám. Svobody 21, 631 31 Brno
číslo účtu: 43-4715300267/0100
IBAN: CZ65 0100 0000 4347 1530 0267
SWIFT: KOMBCZPPXXX