Informace pro absolventské ročníky

Informace o promocích, diplomech a dodatcích

Informace pro končící ročníky (promoce, výstupní list…)

Divadelní fakulta

Související dokumenty – Divadelní fakulta

New Old A-Z Z-A

  Show folder in IS: /do/54/doc/5453/predpisy_a_ostatni_df/ (may contain more files).

   

  Hudební fakulta 

  Související dokumenty – Hudební fakulta

  New Old A-Z Z-A

   Show folder in IS: /do/54/doc/5451/ost_form_hf/ (may contain more files).

    

    

   Dodatek k diplomu/Diploma Supplement

   Dodatek k diplomu (Diploma Supplement)

   je dokument vydávaný spolu s vysokoškolským diplomem automaticky a bezplatně všem absolventům bakalářského a magisterského studijního programu Divadelní a Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Poprvé jej všichni absolventi JAMU v Brně obdrželi v akademickém roce 2004/2005.

   HISTORIE VZNIKU

   Dodatek k diplomu je jedním z dokumentů tzv. Europassu, který vznikl na základě Lisabonské úmluvy o uznávání vysokoškolských kvalifikací z roku 1997 (Convention the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region). Návrh formátu a struktury dodatku vytvořila v roce 1998 pracovní skupina složená ze zástupců Evropské komise, Rady Evropy a UNESCO/CEPES.

   ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

   Dodatek k diplomu je vydáván dvoujazyčně v českém a anglickém jazyce. Obsahuje výpis všech vykonaných zkoušek včetně dosaženého hodnocení během celého studia v absolvovaném studijním programu. Hodnocení studijních výsledků se provádí kreditován systémem ECTS (European Credit Transfer System) v souladu se stanovenou jednotnou osnovou společné úmluvy.

   Dodatek k diplomu poskytuje základní údaje o úrovni, obsahu a postavení absolvovaného studijního programu pro akademické a profesní uznávání kvalifikace a pro akademické uznávání při mobilitách. Rovněž informuje o vysokoškolském systému v České republice.

   Dodatek k diplomu není:

   • životopis
   • nenahrazuje původní vysokoškolský diplom, je pouze jeho přílohou
   • nezakládá nárok na úřední uznání původního vysokoškolského diplomu

    VÝZNAM DOKUMENTU

    Dodatek k diplomu je prostředkem ke zlepšení mezinárodní průhlednosti a spravedlivého akademického a profesního uznávání kvalifikací. Podporuje a usnadňuje mobilitu občanů, která je podmíněna průkaznými doklady o jejich kvalifikaci. Popisuje podstatu, úroveň, obsah a postavení studií, která byla držitelem dokladu o kvalifikaci uskutečněna a úspěšně dokončena. Usnadňuje vysokým školám uznávání zahraničních kvalifikací.

    Diploma Supplement Label – Evropská komise udělila Janáčkově akademii múzických umění Diploma Suplement Label na období 2010 až 2013.

    Toto ocenění je udělováno prostřednictvím organizace Erasmus evropským vysokým školám, které se důsledně řídí principy internacionalizace evropského vysokého školství podle zásad Boloňské deklarace.

   Certifikátem DS Label potvrzuje Evropská komise, že na Janáčkově akademii múzických umění v Brně je všem absolventům bezplatně vydáván podrobný dodatek k diplomu splňující přísná evropská kritéria.