Stipendia a poplatky

Poplatky spojené se studiem

Poplatek za studium se vyměřuje studentům za studia na vysokých školách v České republice.

Studuje-li student déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok bakalářském nebo magisterském studijním programu, stanoví mu veřejná vysoká škola poplatek za studium.

Období, ve kterém student studoval ve studijních programech stejného typu a v aktuálním studijním programu souběžně, se do doby studia započítávají pouze jednou.

Dle novely zákona o VŠ, § 58 odst. 3 se mimo jiné nově uvádí, že do doby studia se započte doba všech předchozích studií, nejde-li o předchozí studium, po jehož ukončení student řádně ukončil studijní program stejného typu.

Výše poplatku za studium, které je delší než standardní doba studia zvětšená o jeden rok, se studentům vyměřuje Rozhodnutím o stanovení poplatku za delší studium, a to za každých započatých šest měsíců studia. Pro akademický rok 2020/2021 je stanoven za každých dalších započatých šest měsíců studia na 19.700,- Kč.

Poplatky se studentům vyměřují až po podrobném zpracování dat z matriky studentů z MŠMT, přibližně ve druhé polovině měsíce listopadu. Úhradu student provede na základě písemného vyrozumění o vyměření poplatku na číslo účtu uvedené v dopise v požadovaném termínu (do 90 dnů od vyměření).

Rektor může v rámci rozhodování o žádosti o přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem poplatek snížit, prominout nebo odložit termín jeho splatnosti s přihlédnutím zejména ke studijním výsledkům a sociální situaci studenta.

Dosažení věku 26 let se týká platby zdravotního a sociálního zabezpečení.

Poplatky spojené se studiem upravuje SDĚLENÍ ze dne 3. března 2020 o výši poplatků spojených se studiem a některých úhrad pro akademický rok 2020/2021.

Stipendia

Ubytovací stipendium

Nárok na získání ubytovacího stipendia má student při současném splnění všech následujících podmínek:

  1. je studentem bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu v prezenční formě studia
  2. nepřekročil standardní dobu stanovenou pro kterýkoli ze studijních programů, v nichž je souběžně zapsán
  3. nemá trvalé bydliště na území okresu, ve kterém leží škol

Formulář žádosti (IS JAMU)

Nárokové sociální stipendium

Na základě žádosti o přiznání nárokového sociálního stipendia dle § 91 odst. 2 písm. d) a odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v úplném znění se zpracovává podle údajů, které student poskytne studijnímu oddělení fakulty, jeho přiznání či nepřiznání. Stipendium podle odstavce 2 písm. d) se přiznává též studentům kteří:

mají  nárok  na  přídavek   na  dítě podle zvláštního právního předpisu, jestliže rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5 . Měsíční výše stipendia odpovídá jedné čtvrtině výše základní sazby minimální mzdy za měsíc, přiznává se po standardní dobu studia na deset měsíců v akademickém roce.

Formulář žádosti

Sociální stipendium

Sociální stipendium může být studentovi přiznáno v případě tíživé sociální situace studenta. Student může požádat prostřednictvím dopisu adresovaném děkanovi příslušné fakulty. Podrobnosti viz VNITŘNÍ PŘEDPIS JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 21. srpna 2017 stipendijní řád

Prospěchové stipendium

  1. Výše prospěchového stipendia činí 7.000,- Kč.
  2. Prospěchové stipendium se přizná studentovi za vynikající studijní výsledky během stipendijního období, kterým je celé studium.
  3. Prospěchové stipendium se přizná studentovi, který dosáhl celkového studijního průměru nejméně 95 bodů a složil státní zkoušku s hodnocením „prospěl s vyznamenáním“.

Mimořádné stipendium

Mimořádné stipendium může být studentovi přiznáno v případech zvláštního zřetele hodných, zejména:
a) v prokázané výši nákladů účasti studenta na

1. umělecké soutěži,

nebo

2. akci při plnění studijních úkolů vyplývající ze studijních plánů,

b) pro finanční zajištění projektů podporujících rozvoj JAMU při uskutečňování akreditovaných studijních programů a s nimi spojené vzdělávací či umělecké činnosti.

Stipendium na podporu studia

Stipendium na podporu studia může být studentovi přiznáno
a) na podporu studia v zahraničí v rámci institucionálně podporovaného studijního programu,

nebo

b) v České republice

Formuláře žádostí

New Old A-Z Z-A

    Show folder in IS (may contain more files)/do/jamu/doc/5499/studium/stipendia_a_poplatky/