Fond rozvoje výzkumné činnosti JAMU

Fond rozvoje výzkumné činnosti JAMU (FRVČ) finančně podporuje projekty akademických pracovníků JAMU, které přispívají k rozvoji JAMU vědeckou, výzkumnou, vývojovou či inovační činností.

Podporovány jsou dva druhy projektů:

 1. projekty zaměřené na vlastní vědeckou, výzkumnou, vývojovou či inovační činnosti řešitele,
 2. projekty zaměřené na podporu zaměstnance JAMU při habilitačním řízení nebo řízení ke jmenování profesorem.

Výstupem projektů kategorie 1. musí být odborná publikace (např. monografie, článek v odborném časopise, příspěvek ve sborníku z konference). Podporovány jsou i projekty tzv. uměleckého výzkumu, jejichž výstupem je umělecké dílo a dokumentace a reflexe jeho vzniku.

Projektová soutěž je vyhlašována každý rok do 30. června a uzávěrka podávání návrhů projektů bývá obvykle v polovině prosince roku předcházejícího roku začátku řešení projektu.

Projekty mohou být jednoleté až tříleté a každý rok je na podporu realizace projektů z rozpočtu JAMU vyčleněna částka přibližně 1 mil. Kč.

Při posuzování projektů se hodnotí jejich odborná úroveň, realizovatelnost, aktuálnost (zejména možnost publikování výsledku v impaktovaném nebo recenzovaném časopise, případně v knižní podobě), finanční efektivnost a hospodárnost a míra vlivu na rozvoj vědecké, výzkumné, vývojové či inovační činnosti JAMU. Návrhy projektů hodnotí Komise projektů FRVČ.

Odpovědné osoby:

JAMU – doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D

Divadelní fakulta JAMU– doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.

Hudební fakulta JAMU – Mgr. Petr Lyko, Ph.D.

Dokumenty:

New Old A-Z Z-A

  Show folder in IS (may contain more files)/auth/do/jamu/doc/5499/frvc/

  Elektronické podání projektové žádosti

  Prostřednictvím tlačítka „Podat projektovou žádost“  bude řešitel přesměrován do úřadovny Informačního systému JAMU. Zde řešitel klikne na „Podání nové žádosti za moji osobu“. Z dostupných agend je nutné vybrat agendu Projektové žádosti FRVČ, do které nahraje dokument se svou žádostí a dá uložit. Tímto je projekt podán ke zpracování příslušným manažerkám.

  Patřičný formulář žádosti si můžete stáhnout výše. Do ISu se nahrává dokument ve formátu .docx (dokument word), který není třeba podepisovat. Podáním přes UČO řešitele je tento dokument považován za podepsaný.

  Podat projektovou žádost