Fond rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU

Fond rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU

Fond rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU (FRVUČ) je určen pro finanční zajištění projektů zaměstnanců a studentů JAMU podporujících rozvoj JAMU při uskutečňování akreditovaných studijních programů a s nimi spojené vzdělávací či umělecké činnosti.

Projektová soutěž je vyhlašována každý rok do 30. června a uzávěrka podávání návrhů projektů je 31. října roku předcházejícího roku začátku řešení projektu.

Projekty jsou vždy pouze jednoleté, realizované v rozmezí od 2. 1. do 15. 12. v daném kalendářním roce, a na podporu jejich realizace je z rozpočtu JAMU každý rok vyčleněna částka přesahující 1 milion Kč

Při posuzování projektů se hodnotí jejich odborná úroveň, aktuálnost, realizovatelnost, finanční efektivnost a hospodárnost a míra vlivu na rozvoj vzdělávací a umělecké činnosti JAMU.

Odpovědná osoba:

Prorektor pro strategii a rozvoj prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D. 

Kontaktní osoby:

Celoškolské projekty (výstupy projektu směřují k oběma fakultám) – Ing. Monika Körmendyová 

Projekty Divadelní fakulty JAMU – Mgr. et Mgr. Adéla Dědová

Projekty Hudební fakulty JAMU – MgA. Kateřina Polášková 

Dokumenty:

New Old A-Z Z-A

    Show folder in IS (may contain more files)/do/jamu/doc/5499/FRVUC/

    Elektronické podání projektové žádosti

    Prostřednictvím tlačítka „Podat projektovou žádost“  bude řešitel přesměrován do úřadovny Informačního systému JAMU. Zde řešitel klikne na „Podání nové žádosti za moji osobu“. Z dostupných agend je nutné vybrat agendu Projektové žádosti FRVUČ, do které nahraje dokument se svou žádostí a dá uložit. Tímto je projekt podán ke zpracování příslušným manažerkám.

    Patřičný formulář žádosti si můžete stáhnout výše. Do ISu se nahrává dokument ve formátu .docx (dokument word), který není třeba podepisovat. Podáním přes UČO řešitele je tento dokument považován za podepsaný.

    Podat projektovou žádost