Věda a výzkum

Věda a výzkum

Umění nejen tvoříme, ale i reflektujeme a zkoumáme.

Vědecká a výzkumná činnost má na JAMU dlouhou tradici, kterou dále rozvíjíme pomocí mnoha aktivit.

Akademičtí a výzkumní pracovníci JAMU se věnují bádání v oblasti historie a současných podob divadla, hudby, audiovizuální i rozhlasové tvorby či umělecké pedagogiky a výsledky svých výzkumů zveřejňují v odborných monografiích, časopiseckých studiích či příspěvcích na odborných konferencích. Výsledky bádání našich pracovníků lze vyhledat v databázi Rejstříku informací o výsledcích.

Nakladatelství JAMU  ročně edičně připraví a vydá okolo dvaceti publikací, mezi které patří jak odborné monografie, tak i úvahové a esejistické knihy, sborníky příspěvků z odborných konferencí, memoáry významných uměleckých osobností, překlady zahraničních publikací či skripta a učební texty. Publikace z produkce nakladatelství JAMU lze zakoupit v e-shopu JAMU.

Na podporu své výzkumné činnosti zřídila JAMU projektové soutěže, ale naši pracovníci jsou opakovaně úspěšní i v grantových soutěžích hlavních národních agentur – Grantové agentury ČR a Technologické agentury ČR. S pomocí grantů Grantové agentury ČR se Monika Holá z Hudební fakulty soustavně věnuje výzkumu Janáčkových nápěvků mluvy a Marek Hlavica z Divadelní fakulty bádání v oblasti historie československé televizní dramatické tvorby a za dlouhodobé podpory stejné agentury byl realizován i unikátní projekt analýzy a dokumentace tvorby brněnských studiových divadel vedený profesorem Josefem Kovalčukem.

Obě fakulty také organizují odborné konference a sympozia, na kterých vystupují významní domácí a zahraniční odborníci. Na Divadelní fakultě se jedná především o bienální vědecká sympozia  věnovaná divadelní tvorbě a její pedagogice a o v celosvětovém kontextu unikátní Mezinárodní symposium doktorských studií divadelních škol. Na Hudební fakultě má velké mezinárodní renomé Mezinárodní konference JAMUsica.

Na JAMU se v posledních letech také intenzivně snažíme rozvíjet tzv. umělecký výzkum (artistic research), progresivní koncept výzkumu umění realizovaného samotnými umělci, kteří k uměleckým dílům a jejich tvorbě nepřistupují s odstupem tradičních výzkumných metod, ale dokumentací a reflexí vzniku vlastního uměleckého díla či jeho umělecké interpretace.

Zázemím pro všechny naše badatele i studenty je Knihovna JAMU jejíž fond tvoří v současné době přes 90.000 svazků, přičemž v divadelní a hudební oblasti patří mezi nejvýznamnější české knihovny a disponuje množstvím unikátních a jinde nedostupných publikací.