Metodické centrum

Uzávěrka podání přihlášek pro akademický rok 2019/2020 je 20.6.2019, pro nové posluchače 20.9.2019. V případě Kurzu 1 upřednostníme přihlášky podle data podání, bude-li naplněna kapacita kurzu.


Metodické centrum bylo zřízeno v roce 1992 jako účelové pracoviště HF JAMU s mezikatedrální působností. V současnosti spolupracuje především s katedrou klávesových nástrojů. Zajišťuje další vzdělávání klavírních pedagogů základních uměleckých škol, konzervatoří, středních pedagogických škol a pedagogických fakult VŠ z celé ČR i ze zahraničí. V osmi čtyřsemestrálních kurzech (akreditovaných MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, osvědčení č. 27 701/2004-25-316) mají frekventanti kurzů možnost postupného studia klavírní pedagogiky (od předškolní výuky až po profesionální úroveň) a souvisejících odborných předmětů (dějiny a literatura klavíru, pedagogika, psychologie ad.) Náplní kurzů jsou nejen odborné přednášky a semináře, ale také individuální výuka ve dvou následujících oblastech:

 • hra na klavír (sólová hra, hra instruktivních skladeb, klavírní doprovod)
 • pedagogická praxe (individuální konzultace výuky žáků frekventantů s možností jejich koncertních vystoupení v aule JAMU) 

Mají dále k dispozici historické i nejnovější klavírní školy, notové materiály, literaturu, audiovizuální dokumenty i praktické vyučovací pomůcky. Náplň kurzů je tedy značně individuální, podle potřeb jednotlivých účastníků.

Po ukončení kurzu obdrží účastníci osvědčení, s vyznačením studovaných předmětů, případně výsledků zkoušek.

Metodické centrum poskytuje v rámci programu celoživotního vzdělávání ve vybraných případech možnost rozšíření pedagogické aprobace, při splnění podmínek předchozího odborného vzdělání a po úspěšném vykonání komisionálních zkoušek.

Specializované teoretické práce absolventů kurzů jsou pravidelně publikovány v odborném tisku.

Metodické centrum je pracovištěm, otevřeným široké odborné veřejnosti.
Pro pedagogy, žáky a studenty škol všech stupňů pořádá přednášky a semináře významných českých a zahraničních pedagogů a interpretů. V rámci poradenské činnosti nabízí také jednorázové konzultace, včetně diagnostiky talentu.

PŘEHLED KURZŮ MC

Zpět 

Frekventanti kurzů MC mají právo požádat svého zaměstnavatele o úhradu poplatků za kurzy DVPP.

Základní kurz:

 • Kurz č. 1 – Současné trendy klavírní pedagogiky a hry instruktivní literatury – čtyřsemestrální kurz (poplatek 4500 Kč za semestr zahrnuje hromadné i individuální lekce ), hodinová dotace 200 hodin přímé výuky / čtyři semestry 

Následné kurzy:

 • Kurz č. 2 – Stylová klavírní interpretace a moderní teorie klavírní hry – čtyřsemestrální kurz (poplatek 2500 Kč za semestr zahrnuje hromadné lekce, 1 individuální lekce = 250 Kč), hodinová dotace 148 hodin přímé výuky hromadných předmětů a individuální předměty volitelné v rozsahu do 54 hodin za čtyřsemestrální kurz
 • Kurz č. 3 – Praktická aplikace moderních studijních materiálů a učebních pomůcek ve výuce klavírní hry – čtyřsemestrální kurz (poplatek 2500 Kč za semestr zahrnuje hromadné lekce, 1 individuální lekce = 250 Kč), hodinová dotace 140 hodin přímé výuky hromadných předmětů a individuální předměty volitelné v rozsahu do 54 hodin za čtyřsemestrální kurz
 • Kurz č. 4 – Didaktika profesionální přípravy klavíristů do umělecké a pedagogické praxe – čtyřsemestrální kurz (poplatek 2500 Kč za semestr zahrnuje hromadné lekce, 1 individuální lekce = 250 Kč), hodinová dotace 120 hodin přímé hromadné výuky a maximálně 54 hodin individuální výuky
 • Kurz č. 5 – Klub absolventů kurzů MC

  Klub je určen pro absolventy kurzů MC nebo při přerušení docházky do kurzů MC z důvodu nemoci, mateřství nebo jiných závažných důvodů. Člen Klubu MC má právo výběru čtyř konzultačních dnů za rok podle vlastní volby (za roční poplatek 2000 Kč). Z organizačních důvodů je žádoucí přítomnost člena Klubu MC na dopoledním zahájení kurzů bez toho, aby se mu účast počítala. Jakmile se však zúčastní i odpoledního bloku čtyř hodin přednášek, počítá se tento konzultační den jako jedna ze čtyř účastí. Pokud se po zaslání programu konzultačního dne rozhodne člen klubu navštívit MC, oznámí svou účast předem na adresu mc.jamu@seznam.cz. Člen Klubu si může objednat individuální konzultace v předmětech nabízených v kurzech za poplatek 250 Kč za jednu hodinu. Možnost využití studijních materiálů z knihovny MC je omezena pouze na prezenční výpůjčku v rámci jednoho konzultačního dne.  Hodinová dotace je 35 hodin přímé výuky hromadných předmětů, individuální předměty volitelné v rozsahu do 25 hodin za dvousemestrální kurz

Poradenská činnost MC

Pro pedagogy a studenty, kteří nejsou frekventanty žádného kurzu MC HF JAMU, činí poplatek za individuální lekci 300 Kč.

ZÁKLADNÍ KURZ

Kurz č. 1 – Současné trendy klavírní pedagogiky a hry instruktivní literatury

Kurz je čtyřsemestrální. Obsahuje výuku Metodiky (36 hodin), Hudební pedagogiky (18 hodin), Hudební psychologie (18 hodin), Interpretační seminář (18 hodin) a Pedagogický seminář (18 hodin) v hromadných předmětech a individuální výuku Hry na klavír (20 hodin), a Vyučovatelské praxe (20 hodin). Za poplatek 250 Kč za hodinu si lze doobjednat v počtu 1-10 hodin za rok výuku Korepetice, Improvizace a Hry na cembalo. V rámci předmětu Osobní kreativita poskytuje též možnost konzultací závěrečné písemné práce z Metodiky klavírní hry, přípravu odborných článků a příspěvků do diskusí a publikací.

Kurz umožňuje frekventantům získat nejnovější poznatky z metodiky klavírní hry, rozvinout svou hru na nástroji se zaměřením na repertoár, který vyučuje pedagog na příslušném stupni a zaměření školy, konzultovat výkony svých žáků buď živě nebo prostřednictvím zvukových nebo i obrazových záznamů své výuky na pracovišti, sledovat výsledky soudobé hudební pedagogiky a psychologie. Jednotlivé semestry jsou kromě metodologických a teoreticko-praktických aspektů příslušných disciplín orientovány i na rozvoj sociálně psychologických a komunikativních dovedností pedagogů v souvislosti s hodnocením výkonů a práce žáka zejména na pedagogických a interpretačních seminářích. Během kurzu jsou posluchači seznámeni se základy pedagogicko-psychologické diagnostiky a s hlavními aspekty přípravy hudebníka na veřejné vystoupení.

Metodika klavírní hry: rozvíjení tvořivé umělecké osobnosti prostřednictvím klavírní hry; výchova hlubokého emocionálního vnímání a prožívání pozitivních vztahů k lidem i k přírodě; srovnání moderních a zastaralých metodických postupů v klavírním vyučování, vzhledem k proměnám způsobu života a potřeb žáků; přehled moderních elementárních klavírních škol u nás a v zahraničí; rozvoj hudebnosti žáků: výchova metro-rytmického cítění, práce s výškou, barvou a dynamikou tónu, rozvíjení tvořivosti žáků, základy analýzy skladeb od prvopočátků výuky, prvky hudebních forem, harmonie, improvizace; práce s říkadlem a písní; postup při získávání klavírní techniky vytvářené na základě priority záměru hudebního vyjádření; základy práce s hudebním textem a hra z not; individuální a vyvážený způsob volby repertoáru pro žáky ZUŠ. Jak studovat skladbu a nacházet optimální způsoby spolupráce s rodiči při vytváření správných návyků efektivního cvičení; interpretace jako prostředek emocionálního sebevyjádření, komunikace a radostného tvoření i vnímání hudby žáky.

Hra na klavír: individuální výuka vychází ze specifických potřeb každého studujícího pedagoga. Základem je průřez repertoárem, který je obvykle probírán na základním a středním stupni, avšak s předpokladem co nejdokonalejšího profesionálního uměleckého provedení. Probíraná látka zahrnuje klavírní školy, technická cvičení a etudy, skladby polyfonní a další přednesový repertoár ze všech stylových období. Obtížnost skladeb odpovídá obvyklé úrovni prvního a druhého stupně ZUŠ. Pedagogové jiných škol hrají repertoár dle učebních plánů svého pracoviště. V kurzu vyučují pedagogové JAMU, kteří jsou vyučujícími hlavního oboru Hra na klavír na hudební fakultě. Frekventanti proto mohou rozvíjet i své klavírní umění ve sféře nejvyšší závažnosti a obtížnosti a konzultovat svůj koncertní repertoár, jsou-li dostatečně vybaveni a připraveni.

Vyučovatelská praxe: tento individuální předmět umožňuje konzultace s vlastními žáky, s modely či analýzu nahrávek vlastní výuky, kterou zaznamená frekventant na svém pracovišti. Umožňuje též konfrontaci výuky frekventanta s výukou pedagoga JAMU, který řeší problém s týmž žákem, případně konzultuje jeho přípravu na koncerty, soutěže či ke zkouškám na vyšší stupeň hudebního studia.

Hudební psychologie: aplikace moderních vědeckých poznatků do praktických činností klavírního pedagoga; zaměření na oblast psychologie osobnosti a hudební psychologie, aplikaci a využití speciálních testů a řešení problematiky vztahů emocionality a racionality v obecném i specificky hudebním vývoji dítěte a dospívajícího člověka.

Hudební pedagogika: analýza a diskuse o moderních filmových vědeckých dokumentech o principech výuky a rozvíjení kreativní hudební osobnosti; hra na klavír a zdraví; lehké mozkové dysfunkce a jejich léčení prostřednictvím klavírní výuky; výuka handicapovaných žáků; příprava žáků na veřejná vystoupení, koncerty a soutěže.

Interpretační seminář: navazuje na metodiku klavírní hry. V jeho náplni je praktické předvedení práce se žákem, rozbory výkonů ze záznamů mezinárodních klavírních soutěží a práce vynikajících pedagogů.

Pedagogický seminář: přináší aktuální poznatky z oboru. Informace o nově vycházejících notových materiálech, možnostech jejich využití, jsou uváděny zvukové nahrávky instruktivní literatury, frekventanti jsou informováni o výsledcích soutěží, interpretačních a pedagogických kurzech i o aktuálních odborných přednáškách a seminářích u nás i v zahraničí. Je vytvořen prostor pro diskuse a formulování názorů na frekventanty zvolená témata.

Osobní kreativita – příprava závěrečné písemné práce: dává možnost individuálních konzultací zpracování zvoleného odborného tématu písemné práce, která je, po vypracování a přijetí odbornou komisí, trvale k dispozici v knihovně Metodického centra HF JAMU, a rovněž mnohdy publikována v časopisu Pianissimo aj. Vede pedagogy k rozvíjení přesné formulace vlastních názorů, jejich skloubení s předchozími znalostmi a obohacení nejen žáků, ale i svých kolegů. V předmětu lze konzultovat vlastní publikační činnost a odborné příspěvky do diskusí i přednášky.

Výuka hromadných předmětů probíhá v sobotu od 9:45 do 14:30, v devíti blocích za rok, ve stanovených konzultačních dnech příslušného ročníku. Individuální lekce jsou vyučovány v sobotu i v jiných dnech, kromě toho se frekventanti zúčastňují zahajovacího konzultačního dne, ve kterém je obsažen blok odborných přednášek a organizační informace. Nepovinně je možná účast jedenkrát měsíčně v celodenním bloku aktuálních pedagogických a interpretačních společných akcí a seminářů.

Výuka předmětů probíhá dle následujícího učebního plánu:

I. ročník:
HROMADNÁ VÝUKA
Metodika klavírní hry 2 hodiny
Interpretační seminář 1 hodina
Hudební pedagogika 2 hodiny
Pedagogický seminář 1 hodina
INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA
Hra na klavír 1 hodina
Vyučovatelská praxe 1 hodina
Předpokládaná účast: nejméně 75 hodin za rok.
 
II. ročník:
HROMADNÁ VÝUKA
Metodika klavírní hry 2 hodiny
Hudební psychologie 2 hodiny
Pedagogický seminář 1 hodina
Interpretační seminář 1 hodina
INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA
Hra na klavír 1 hodina
Vyučovatelská praxe 1 hodina
Osobní kreativita 1 hodina
Předpokládaná účast: minimálně 80 hod. za rok

Frekventanti mají navíc právo účasti na všech pedagogických a interpretačních seminářích, přednáškách a jednorázových seminářích v rámci ostatních kurzů Metodického centra.

Kurz je určen především absolventům konzervatoří a vysokých hudebních škol, kteří působí v hudebním školství. Mohou jej však navštěvovat i ti pedagogové, kteří sice nejsou absolventy konzervatoře, ale kteří prokazují dostatečné profesionální (hudební) dovednosti a mají pedagogickou praxi v ZUŠ. Kurz je otevřen i absolventům neučitelských univerzitních oborů (například muzikologie), kteří vyučují na ZUŠ či konzervatořích. První rok studia je zakončen zápočty a klasifikovanými zápočty všech předmětů, druhý rok komisionálními zkouškami z metodiky, hry na klavír, pedagogické praxe, psychologie a pedagogiky. Součástí závěrečné zkoušky je rovněž pohovor spojený s hodnocením závěrečné písemné práce. Na základě úspěšně vykonané zkoušky získává frekventant osvědčení o absolvování kurzu s vyznačením studovaných předmětů a vykonaných zkoušek.

NÁSLEDNÉ KURZY

Kurz č. 2 – Stylová klavírní interpretace a moderní teorie klavírní hry

Ve čtyřech semestrech tohoto kurzu jsou zahrnuty povinné předměty hromadné: Dějiny klavírní hry a pedagogiky (9 hodin), Dějiny a literatura klavíru (36 hodin), Teorie klavírní interpretace (9 hodin), Pedagogický seminář (24 hodin), Interpretační seminář (20 hodin) a volitelné předměty individuální nepovinné: Hra na klavír, Pedagogické konzultace, Korepetice, Improvizace, Hra na cembalo.

Kurz poskytuje teoretické i praktické znalosti o vývoji klavírní hry a způsobu historicky poučené interpretace skladeb, které patří do pedagogického i koncertního repertoáru pianistů, od nejstarších období klávesové literatury až po současnou klavírní tvorbu. Informace historické povahy jsou provázány s praktickými zvukovými ukázkami, hranými jak na klávesových nástrojích, jež byly předchůdci dnešního klavíru, tak i na moderním klavíru. Obsáhlý průřez instruktivní literaturou klavíru je uskutečňován formou analýzy skladeb a jejich interpretace, konfrontován s výkony světových umělců a pedagogů i studentů a žáků. Je při tom využíváno mistrovských nahrávek na zvukových a obrazových nosičích a záznamů z mezinárodních klavírních soutěží i živých ukázek na seminářích spojených s jejich analýzou. Tato analýza je zároveň praktickým doplněním a aplikací moderní teorie klavírní interpretace do pedagogické praxe. Hlavní zřetel v teorii interpretace je věnován dvěma oblastem: 1. efektivnímu studiu klavírní skladby, 2. přípravě a průběhu veřejného vystoupení. Ve volitelných předmětech je umožněno frekventantům, aby si sami zvolili počet hodin a jejich rozvržení i náplň podle svých individuálních potřeb a pracovního zaměření. Na vlastní hře na klavír si mohou ověřit správnost pochopení a uplatňování získaných poznatků, dále konzultovat výsledky své práce se žákem, případně rozvíjet své umění klavírního doprovodu.   

Podrobné obsahy předmětů s vyšší hodinovou dotací:

Dějiny a literatura klavíru

–          Život a tvorba anglických virginalistů, francouzských clavecinistů, Frobergera,  Kuhnaua, Purcella, Händela a Bacha, vznik a vývoj klavíru, temperované ladění.

–          Čeští mistři a jejich podíl ve vývoji klasicismu, vývoj klavírů, Bachovi synové a jejich tvorba, život a klavírní dílo Haydna, Mozarta a Beethovena

–          Život a tvorba Dusíka, Webera, Mendelssohna, Schuberta, Schumanna, Chopina, Liszta , Brahmse, Smetany, Dvořáka, česká klavírní škola, život a tvorba Francka, Saint- Saense, Fauré, vznik francouzské klavírní školy.

–          Vznik ruské klavírní školy, život a tvorba Čajkovského, Rachmaninova, tvorba představitelů Mocné hrstky a dílo významných impresionistů Debussyho a Ravela, život a dílo Regera, zakladatele neoklasicismu Busoniho, Hindemitha, klavírní tvorba Schönberga, Berga a Weberna.

–          Nové směry ve francouzské hudbě – tvorba členů Pařížské šestky a jejich klavírní dílo, projevy ruské moderny – Skrjabin, Stravinskij, Prokofjev, Šostakovič, zástupci polské a maďarské moderny – Szymanowski, Bartók.

–          Tvorba Martinů, Janáčka, anglo–americká klavírní tvorba, Messiaen a jeho klavírní dílo.

Interpretační seminář

Analýza předvedeného interpretačního výkonu, případně jeho videozáznamu. Výkon je posuzován z hlediska pochopení sémantiky autora, převažující estetiky daného stylu i z hlediska vhodnosti zvolených technických prostředků interpretace. Konfrontace názorů frekventantů a jejich konfrontace s názory pedagogů objektivizuje hodnocení výkonu, přináší frekventantům i interpretovi jasnou odezvu a určuje tak další směr jejich práce.

Pedagogický seminář 

Seznámení se s aktuálními poznatky oboru, analýza práce špičkových pedagogických osobností (živě či pomocí záznamu). Prezentace vlastní pedagogické práce frekventantů před odborným publikem a následná diskuse.

Schopnost formulace odborných názorů při hodnocení výkonů žáků. Tříbení názorů v diskusi o formách a metodách rozvíjení interpretačního talentu. Praktické seznámení frekventantů s novými notovými materiály a pomůckami, zejména pro elementární klavírní pedagogiku. Zvukové nahrávky instruktivní literatury. Analýza záznamů výkonů z klavírních soutěží. Prostor pro diskusi a formulaci názorů na témata zvolená frekventanty, např. metodika výuky pedalizace, artikulace, čtyřruční hra.

Vzdělávací cíl

Poskytnout klavírním pedagogům spolehlivou orientaci v oblasti nových poznatků z historie klavírní literatury, interpretace a pedagogiky, které se v posledních desetiletích zmnohonásobily a vedly k rozšíření repertoáru a k významným změnám v jeho interpretaci i pedagogickém využití. Nejde jen o jednostranné zaměření na historicky poučenou interpretaci staré hudby, ale zároveň s tím i o aplikaci nejmodernějších poznatků o efektivním studiu klavírní hry. To má přímý dopad na kvalitu veřejných vystoupení žáků, na úspěchy v národních i mezinárodních soutěžích, na šíři jejich znalostí a kulturního rozhledu.          

Podmínky pro získání Osvědčení o absolvování kurzu  

Účast v předmětech evidovaná v prezenčních listinách. Absolventi kurzu obdrží osvědčení s vyznačením studovaných předmětů, případně dosaženého prospěchu při závěrečných zkouškách, pokud o zkoušku požádají.

Kurz č. 3 – Praktická aplikace moderních studijních materiálů a učebních pomůcek ve výuce klavírní hry

Základem náplně tohoto kurzu jsou pedagogické i interpretační semináře a metodika klavírní hry, které jsou kombinovány s možností individuálního studia sólové klavírní hry, korepetice i improvizace a s konzultacemi výkonů žáků frekventantů v sólové i komorní hře. Vzdělávání proto probíhá ve třech rovinách: 1. získávání znalostí, 2. praktická orientace a dovednosti při jejich uplatňování, 3. individuální ověření nabytých poznatků a zkušeností při vlastním studiu problematiky klavírní hry a ve výuce žáků.    

Metodika: přednášky zahrnují a reflektují následující okruhy témat a skutečností: v posledním desetiletí vznikla řada nových kvalitních klavírních škol a sbírek instruktivních skladeb se specifickým zaměřením např. na předškolní věk dětí, na poznávání hudební literatury u klavíru, na rozvíjení tvořivosti žáka formou improvizace, na práci s urtextovými edicemi skladeb, na hru jazzu a zábavné hudby. Vznikly nové instruktivní skladby i materiály zajišťující praktické uplatnění teoretických znalostí žáků při studiu klavírních skladeb. Rozšířily se počty a specifické zaměření klavírních soutěží, např. v nízkých věkových kategoriích, ve čtyřruční hře atp., o kterých nestačí pouze informovat, je třeba též pomoci k jejich efektivnímu využívání v práci pedagogů.

Další témata předmětu Metodika:

Individuální a vyvážený způsob volby repertoáru pro žáky ZUŠ. Práce na skladbě a optimalizace spolupráce s rodiči při vytváření správných návyků efektivního cvičení; interpretace jako prostředek emocionálního sebevyjádření, komunikace a radostného tvoření i vnímání hudby žáky.

Metodické postupy při práci na skladbě, srovnání zastaralých a moderních přístupů. Význam analýzy skladeb.

Základní druhy klavírní techniky. Význam technických cvičení a způsoby práce s nimi.

Možnosti dětské ruky. Řešení technických obtíží – nalézání příčin problémů.

Pedalizace a její metodika od počáteční výuky.

Studium klavírních etud. Nejčastěji užívané sbírky etud pro začínající i pokročilé, specifičnost práce na etudě se začátečníkem.

Práce s písní od počátků výuky na elementárním stupni. Metodika výuky improvizace, improvizace doprovodu, hra podle akordických značek atd. České i zahraniční materiály.

Repertoár a způsob práce při výuce čtyřruční hry.  (rozsah: 60 hodin)   

Pedagogicko-psychologické aspekty klavírního pedagoga a žáka v současnosti:

Cílem je na základě teoretických poznatků a praktických příkladů přispět k hlubšímu uvědomění si významu role učitele v současnosti a bližšímu porozumění osobnosti žáka.

Předmět se zabývá pedagogicko-psychologickými aspekty dvou základních činitelů výuky hry na klavír – klavírního pedagoga a žáka –  v kontextu 21. století. Věnuje se postavení a roli pedagoga, pedagogově motivaci k výuce a bezprostředně v pedagogickém procesu a stylu jeho učení. Představeni jsou vybraní klavírní pedagogové a jejich pedagogický i lidský odkaz.

Žák je charakterizován na základě svého vývoje. S ohledem na stupeň dosažených hudebních schopností a dovedností žáka se zřetelem ke klavírní hře jsou zmiňovány možnosti efektivní, smysluplné a radostné výuky hry na klavír v každém věku. Zřetel je brán mimo jiné také na další faktory, například specifické poruchy učení.

Předmět je založen na kombinaci dvou principů:

 1. Prezentace vybraných tematických okruhů
 2. Aktivní participace posluchačů při výuce – řízená diskuse (rozsah: 20 hodin)     

Pedagogické a interpretační semináře: poskytují praktické ukázky využívání nových pomůcek, které významně ovlivňují kvalitu vyučovacího procesu. Jejich využívání je umožňováno jednak informacemi o jejich existenci, jednak jejich poznáváním a získáním dovednosti je zhotovit, či obměňovat podle potřeb a věku žáků, případně i zvládnutím způsobu práce s moderní digitální záznamovou technikou (audio a video rekordéry, multimediální programy na PC, kamery, atd.). Široká škála informací je poskytována tak, aby napomohla pedagogům v orientaci na internetu a při využívání nahrávek z osobních i školních  archivů způsobem, který umožní zaměřit sebevzdělávání na specifické potřeby jednotlivců.

Vzhledem k tomu, že mnohé z těchto pomůcek a moderních informací přicházejí ze zahraničí, je důležité naučit pedagogy pracovat se specializovanými odbornými časopisy, speciálními instruktivními zvukovými a obrazovými materiály atd. Lektoři kurzu sami překládají, případně zajišťují překlady významných odborných textů pro jejich snazší aplikaci v praxi.

Další náplň seminářů přináší kontakt frekventantů se současnými skladateli a interprety, kteří svými názory a radami poskytují možnost aktualizace předchozího odborného vzdělání. Rovněž setkávání s našimi i zahraničními vysokoškolskými klavírními pedagogy je zdrojem nových pohledů na výuku.

Frekventanti kurzu mohou využít možnosti vystoupení svých vybraných žáků na koncertech v aule HF JAMU, které jsou nahrávány, analyzovány a archivovány. Koncerty mají tematické zaměření buď k přípravě na konkrétní klavírní soutěže národní či mezinárodní, nebo na interpretaci skladeb určitého stylového období, žánru, skladatele, na určitou věkovou skupinu žáků.

Součástí je analýza předvedeného interpretačního výkonu, případně jeho videozáznamu. Výkon je posuzován z hlediska pochopení sémantiky autora, převažující estetiky daného stylu i z hlediska vhodnosti zvolených technických prostředků interpretace. Konfrontace názorů frekventantů a jejich konfrontace s názory pedagogů objektivizuje hodnocení výkonu, přináší frekventantům i interpretovi jasnou odezvu a určuje tak další směr jejich práce.

Frekventanti se seznamují s aktuálními poznatky oboru, analyzují práci špičkových pedagogických osobností (živě či pomocí záznamu). Praktické seznámení frekventantů s novými notovými materiály a pomůckami, zejména pro elementární klavírní pedagogiku. Zvukové nahrávky instruktivní literatury. Analýza záznamů výkonů z klavírních soutěží. Prostor pro diskusi a formulaci názorů na témata zvolená frekventanty, např. metodika výuky pedalizace, artikulace, čtyřruční hra apod.

Zvláštní prostor je v tomto kurzu věnován klavírní improvizaci a její metodice pro základní umělecké školy.

Součástí seminářů jsou dále diskuse a vzájemná výměna zkušeností v zájmových skupinách, z nichž je největší skupina pedagogů, kteří se specializují na výuku předškolních dětí a skupina pracující s dětmi s lehkými mozkovými dysfunkcemi či s handicapovanými žáky. 

Speciální pomoc je poskytována pedagogům s těžkým zrakovým postižením a ve spolupráci s radou zrakově postižených učitelů hudby, která pracuje na půdě Spojené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS), jsou konzultovány možnosti získávání notových materiálů a přizpůsobení nových učebních pomůcek pro zrakově handicapované pedagogy(rozsah: 60 hodin)

Podmínky pro získání Osvědčení o absolvování kurzu 

Osvědčení o absolvování kurzu je vázané na účast evidovanou na prezenčních listinách a písemnou zprávu každého frekventanta, která zahrne jeho vyjádření k přínosu kurzu pro jeho práci a konkretizaci dosažených pedagogických výsledků. Na Osvědčení budou vyznačeny předměty hromadné i individuální výuky, kterou posluchač absolvoval.

Kurz č. 4 – Didaktika přípravy klavíristů do umělecké a pedagogické praxe

(čtyřsemestrální kurz)

Cílem tohoto kurzu je zkvalitnění přípravy studentů pro povolání klavírního pedagoga a příprava přednášejících a vedoucích pedagogů pro odborné semináře a další vzdělávání pedagogů. Aktualizace odborných znalostí klavírních pedagogů hudebních gymnázií, středních a vyšších odborných škol a pedagogických fakult; vytvoření podmínek pro odbornou diskusi a výměnu zkušeností. Odborná příprava klavírních metodiků všech úrovní a vedoucích předmětových komisí na ZUŠ. Rozšíření praktických i teoretických znalostí absolventů kurzů s pořadovými čísly 1– 3. 

Kurz obsahuje povinné předměty Pedagogický a interpretační seminář a Didaktika klavírního umění a poskytuje možnost výběru dvou předmětů ze tří níže uvedených, které jsou označeny hvězdičkou. Kromě toho lze zvolit konzultace v předmětu Hra na klavír a Vyučovatelská praxe či Korepetice, Improvizace, Hra na cembalo.  

Pedagogický a interpretační seminář:  

 • samostatné vedení semináře klavírních pedagogů
 • organizace koncertu žáků
 • průvodní slovo na koncertě
 • vedení odborné diskuse k zadanému tématu
 • návrhy na témata odborných seminářů a na způsob jejich zajištění
 • samostatné vystoupení na pedagogickém semináři formou přednášky a následné diskuse
 • analýza předvedeného interpretačního výkonu, případně jeho videozáznamu
 • hodnocení interpretace z hlediska pochopení sémantiky autora, převažující estetiky daného stylu i z hlediska vhodnosti zvolených technických prostředků interpretace
 • konfrontace názorů frekventantů a jejich konfrontace s názory pedagogů (objektivizuje hodnocení výkonu, přináší frekventantům i interpretovi jasnou odezvu a určuje tak další směr jejich práce)
 • aktuální poznatky oboru, analýza práce špičkových pedagogických osobností (živě či pomocí záznamu).
 • praktické seznámení s novými notovými materiály a pomůckami, zejména pro elementární klavírní pedagogiku
 • zvukové nahrávky instruktivní literatury
 • analýza záznamů výkonů z klavírních soutěží
 • diskuse a formulace názorů na témata zvolená frekventanty, např. metodika výuky pedalizace, artikulace, čtyřruční hra apod. 

*Výuka předmětu Povinný klavír: rozdílné poslání této výuky pro praktické uplatnění absolventa ZUŠ, hudebního gymnázia, konzervatoře hudební či taneční, pedagogické fakulty. Specifičnost výuky začátečníků různého věku a volba vhodných škol a repertoáru. Způsoby motivace žáka. Rozdíly v práci se studenty v závislosti na jejich různé pokročilosti a hlavním oboru studia. Improvizace, hra z listu a transpozice. Tvořivý přístup ke stylovosti a hudebnímu výrazu. Význam zkoušek a kritéria klasifikace.

*Výuka předmětů Metodika klavírní hry a Vyučovatelská praxe: formy a způsoby motivace studentů – budoucích pedagogů klavírní hry. Sestavení plánu učiva v předmětu Metodika klavírní hry a vytvoření otázek ke komisionálním zkouškám na konzervatoři či ke státním zkouškám na pedagogických fakultách. Soudobá i historická česká a zahraniční studijní literatura v oblasti klavírní pedagogiky. Možnosti, formy a kombinace způsobů organizování Vyučovatelské praxe.

*Metodika předmětů Dějiny a literatura klavíru, Improvizace a hra z listu, Interpretační seminář, Doprovod – korepetice: Srovnání učebních osnov a plánů u nás a v zahraničí, požadavky ke zkouškám a k absolutoriu. Odborná literatura k metodice a náplni výuky uvedených předmětů. Příprava studenta k dalšímu sebevzdělávání v profesionální praxi. (rozsah: 20 hodin)

Didaktika klavírního umění: studium moderní literatury z oblasti teorie klavírní interpretace. Analýzy klavírních skladeb z kmenového repertoáru konzervatoří. Příprava na veřejná vystoupení a soutěže. Příprava k vysokoškolskému studiu klavírní hry. Analýza skladeb a diskuse o záznamech výkonů studentů konzervatoří a vysokých škol. Rozbor způsobu práce vynikajících pedagogů ve výuce i při jejich působení na interpretačních kurzech. Odborná diskuse k aktuálním otázkám oboru.

Podmínky pro získání Osvědčení o absolvování kurzu 

Účast v předmětech evidovaná v prezenčních listinách. Absolventi kurzu obdrží osvědčení s vyznačením studovaných předmětů, případně dosaženého prospěchu při závěrečných zkouškách, pokud o zkoušku požádají. 

NOVĚ ZAVEDENÝ PŘEDMĚT

Hra na cembalo: poskytuje posluchačům možnost seznámit se se specifickou cembalovou technikou a historickým prstokladem. Posluchač poznává artikulační, zvukové a dynamické možnosti nástroje.  Důraz je kladen na přizpůsobení úhozu na jemnou historickou mechaniku cembala a jiných historických klávesových nástrojů. Studium se zaměřuje na poznávání, analýzu, diferenciaci a osvojení společných a rozdílných vlastností techniky hry na historické klávesové nástroje a moderní klavír. Student pozná nejspecifičtější cembalovou literaturu, především repertoár anglických virginalistů a francouzských clavecinistů. Výuka uvede studenta do problematiky dobové estetiky a hráčské praxe. Během studia se posluchač seznámí se specifickými znaky ornamentiky v závislosti na národních školách s akcentem na její aplikaci na studovaný repertoár. Student má možnost poznávat různorodé styly historického repertoáru a přizpůsobuje svou techniku daným historickým nástrojům. Důraz je kladen na možnost zpětné vazby a využití získaných poznatků ve výuce a interpretaci staré hudby na moderní klavír. Seznamuje se základním způsobem hry generálbasového doprovodu a základní improvizací číslovaného basu.

Historie a současnost MC

Zpět

Z podnětu MŠMT byl v roce 1992 vypracován a schválen projekt, na jehož podkladě vzniklo účelové mezikatedrální pracoviště pro další vzdělávání pedagogických pracovníků základních uměleckých škol, konzervatoří, středních a vysokých škol se zaměřením na výuku hry na hudební nástroj. V akademickém roce 1992/1993 byly v rámci celoživotního vzdělávání otevřeny kurzy v oborech hra na klavír, hra na smyčcové a na dechové nástroje. Zprvu se jednalo o čtyřsemestrální kurzy, které zahrnovaly: hromadnou výuku metodiky Hry na nástroj, Pedagogiky a Psychologie, Pedagogický seminář a Interpretační seminář; individuální výuku Hry na nástroj a Pedagogické konzultace. Klavírní studium bylo zakončováno po prvním roce klasifikovanými zápočty před komisí, ve druhém roce komisionálními zkouškami z předmětů Metodika, Psychologie, Pedagogika, Hra na klavír, Vyučovatelská praxe a obhajobou závěrečné písemné práce.

Vzdělávání klavírních pedagogů se neustále rozšiřovalo a vysoká poptávka po zařazení do kurzů v rámci celoživotního vzdělávání a DVPP po prvních dvou letech výrazně převyšovala personální i prostorové možnosti školy. V akademickém roce 2003/2004 se v kurzech Metodického centra pro obor hra na klavír vzdělávalo již přes sto pedagogů všech stupňů uměleckého školství. Díky velkému zájmu o možnost dalších forem odborného vzdělávání se nabídka kurzů neustále rozšiřuje, zároveň s počtem lektorů špičkové úrovně a vybavením Metodického centra moderními studijními materiály a pomůckami.

Po prvních šesti letech existence těchto kurzů v nich absolvovalo studium oboru klavírní pedagogiky 150 učitelů, kteří požadovali zřízení následného čtyřsemestrálního studia, v němž by měli možnost dále prohloubit dosud získané poznatky a praktické dovednosti. Proto byl původní projekt rozšířen o další čtyřsemestrální kurz, určený pro absolventy kurzu předchozího. Kromě Metodiky, Hry na klavír, individuální výuky Korepetice, konzultací se žáky, Pedagogického a Interpretačního semináře, obsahoval předměty z Teorie klavírní interpretace, Dějiny a literatura klavíru, Instruktivní literatura, Čtyřruční hra na klavír, výuka Metodiky klavírní hry na konzervatoři a na pedagogické fakultě. Ve čtvrtém semestru měli absolventi možnost výběru nejméně dvou předmětů, ze kterých vykonali komisionální zkoušku. Zároveň po celou dobu probíhal i základní čtyřsemestrální kurz. Ten absolvovalo dalších 120 frekventantů. Absolventům základního i následného čtyřsemestrálního studia bylo na závěr vydáváno Vysvědčení, později změněno na Osvědčení, s vyznačením studovaných předmětů a s hodnocením dosažených výsledků. Kurzy probíhaly o sobotách, kdy se uskutečňovaly jak hromadné lekce pro daný ročník, tak i individuální lekce, navíc byla všem frekventantům poskytována možnost účasti na pedagogických a interpretačních seminářích společných pro všechny ročníky. Podle individuálních možností posluchači navštěvovali výuku v rozsahu dvou až tří sobot v měsíci. Základní rozsah povinné účasti byl sto hodin za rok.

Kurzy absolvovali pedagogové převážně z ČR, početná skupina ze SR, dále jednotlivci ze Švédska, Turecka, Ukrajiny, Ruska, Polska a Japonska. Po několik let zde též probíhala výuka klavírních pedagogů nevidomých či těžce slabozrakých, absolventů Deylovy konzervatoře pro zrakově postižené, ve speciální skupině. HF JAMU jim vytvořila vhodné podmínky pro možnost plnohodnotného vzdělávání s ostatními frekventanty.

V době, kdy bylo potřeba pomoci klavírním pedagogům se zvládnutím znalostí a dovedností v odborné angličtině a němčině, bylo vzdělávání v MC rozšířeno o další čtyři doplňkové kurzy Angličtina u klavíru a Němčina u klavíru, kdy byly posluchači podle své jazykové vyspělosti seznamováni nejen se zvolenými jazyky, ale i s praktickou výukou modelových žáků, orientací v odborném textu či porozumění mluvenému textu na masterclassech. PhDr., MgA et MgA. Zdeněk Vašíček, Ph.D. vytvořil speciální studijní materiály a vícejazyčné slovníky pro tehdejší posluchače, kteří uzavírali jazykové studium komisionální zkouškou. Tato nabídka není v současnosti aktuální vzhledem k rostoucí úrovni jazykové přípravy klavírních pedagogů na konzervatořích i vysokých školách.  

Pro každého z dosavadních absolventů je v Metodickém centru vytvořena možnost trvalého kontaktu s novými poznatky v oboru klavírní hry a pedagogiky dvojím způsobem. Jednak formou dalšího soustavného studia ve čtyřsemestrálních kurzech, kde si frekventant může podle svých potřeb libovolně vybírat předměty z nabídky čtyř typů kurzů a v jejich rámci si sestavit i svůj individuální studijní plán, jednak se stát členem Klubu MC, který je zván čtyřikrát ročně na společný konzultační den s posluchači kurzů, přičemž jsou členové Klubu MC informováni o nových studijních materiálech i o aktuálním dění v oblasti klavírní pedagogiky a interpretace podle svého zájmu a zaměření.

V současnosti již lze sledovat a doložit prokazatelné pozitivní výsledky, kterých dosahují absolventi kurzů v oblasti klavírní pedagogiky a interpretace. Projevují se v mnoha směrech. Statisticky jasná je např. vysoká účast a úspěšnost jejich žáků v uměleckých soutěžích, výkony žáků i pedagogů na interpretačních a pedagogických seminářích, stoupající úroveň přípravy žáků na konzervatoře a vysoké školy uměleckého směru a značné rozšíření aktivity pedagogů v místech jejich působení, kam přinášejí nejen nové poznatky a studijní materiály, ale i atmosféru spolupráce a nadšení pro hledání nových cest a možností pro zkvalitňování výuky. Významným momentem pro hodnocení úspěšnosti pedagogické práce absolventů je však i skutečnost, že dokáží vychovávat žáky k porozumění hodnotné hudbě, tříbit jejich vkus a vyvolávat lásku k umění a úctu k jeho tvůrcům. Mnozí z absolventů MC jsou nejen pedagogy, ale i vedoucími a řídícími pracovníky, působí ve školní inspekci či jako metodici. V rámci MC byla navázána široká spolupráce, jak mezi pedagogy v ČR, tak mezi pedagogy českými a slovenskými a stále přibývá i dalších zahraničních kontaktů.

MC má vlastní sbírku studijních materiálů, not, knih, a dalších učebních pomůcek, je vybaveno audiovizuální technikou i zvukovými a obrazovými nosiči i stále rostoucím archivem. Toto vybavení slouží i studentům a pedagogům Katedry klavírní interpretace HF JAMU, zejména při studiu klavírní pedagogiky, a umožňuje bohatší poradenskou i badatelskou činnost MC. Pedagogům, kteří navštěvují kurzy, je k dispozici knihovna JAMU, jsou zváni na koncerty a další odborně zaměřené akce školy, které souvisejí s jejich profesí.

Pedagogové MC HF JAMU vystupují na přednáškách, seminářích, koncertech a vedou interpretační kurzy v naší republice i v zahraničí, např. Mezinárodní interpretační kurzy v Brně, vystupují pravidelně nejen na jednotlivých seminářích a přednáškách, ale stále častěji i v cyklech přednášek s dlouhodobě rozvrženým vzdělávacím programem, které jsou věnovány různým věkovým skupinám studentů, či profesně specializovaným skupinám pedagogů, a jsou pořádány v jejich školách (ZUŠ, konzervatoře, VŠ) nebo ve spolupráci s Pedagogickými centry v jednotlivých krajích naší republiky a v zahraničí.

Na půdě MC rozvíjela svou poradenskou a organizační činnost „Agentura Koncertík“, která umožňuje klavírním pedagogům vzájemnou nabídku výměnných koncertů jejich tříd a s nimi spojené výlety u nás i do zahraničí, vzájemné přátelské poznávání, bohaté zážitky žáků a odborné diskuse pedagogů. Tuto činnost organizují studující pedagogové v kurzech MC i absolventi kurzů, aby byla zajištěna další možnost neformální výměny zkušeností i větší motivace žáků pro studium klavírní hry a uplatnění dosažených výsledků. Po přerušení této aktivity v posledních letech se pokusíme na tuto tradici navázat.  

Na interpretačních seminářích kurzů MC jsou účastníkům představovány výkony vynikajících studentů klavírní hry na HF JAMU, aby jim v případě zájmu mohli nabídnout možnost koncertních vystoupení v místě svého působení. Jsou také propagovány mimořádné výkony studentů konzervatoří a ZUŠ. Na tyto semináře jsou pravidelně zváni vítězové národních a mezinárodních klavírních soutěží.

V tomto akademickém roce nabízíme sto míst pro posluchače čtyř akreditovaných kurzů pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v oboru Hra na klavír. Zveme své absolventy k účasti v Klubu MC a pokračujeme v poradenské činnosti typu přednášek i individuálních konzultací pro klavírní pedagogy, kteří nejsou posluchači MC, ani členy Klubu MC HF JAMU.

Pedagogové MC

Zpět

Lektorský sbor je tvořen převážně pedagogy JAMU i externími spolupracovníky MC a je průběžně doplňován dle zájmu a profesionální orientace frekventantů o další lektory. Aktuální pedagogické obsazení naleznete na stránkách:

http://pianissimo.cz/metodicke-centrum/pedagogove-mc/

Kontakt

Zpět

prof. Alena Vlasáková – vedoucí MC
Mgr. Eva Broučková – sekretariát kateder HF 
brouckovajamucz 
tel.: 542 591 610

ce frekventantů o další lektory. Aktuální pedagogické obsazení naleznete na stránkách:

http://pianissimo.cz/metodicke-centrum/pedagogove-mc/

Kontakt

Zpět

prof. Alena Vlasáková – vedoucí MC
alenavlasakova@seznam.cz

Mgr. Eva Broučková – sekretariát kateder HF
brouckova@jamu.cz
tel.: 542 591 610